velikost textu

Možnosti léčby diplopie u paralytického strabismu konzervativními metodami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti léčby diplopie u paralytického strabismu konzervativními metodami
Název v angličtině:
Possibilities of treatment of diplopia when suffering from paralitic strabismus with the use of conservative methods
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Lenka Pražáková, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
Id práce:
116430
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paralytický strabismus, diplopie, ortoptická rehabilitace
Klíčová slova v angličtině:
paralytic strabismus, diplopia, ortoptic rehabilitation
Abstrakt:
Souhrn Cíl Hlavním cílem disertační práce je zhodnotit vhodnost konzervativní léčby s použitím softwarového ortopticko - pleoptického programu u nově vzniklé diplopie při paretickém strabismu u dospělých pacientů. Dalším cílem je specifikace klinických jednotek a etiologií, kde je indikována tato forma rehabilitace binokulárních funkcí. Soubor a metodika Soubor tvořilo 86 dospělých pacientů (33 rehabilitujících – studijní skupina, 53 nerehabilitujících – kontrolní skupina) s náhle vzniklou okohybnou poruchou a diplopií. Příčinou okohybné poruchy byla cévní mozková příhoda, kraniocerebrální poranění nebo vaskulární onemocnění. U všech pacientů bylo provedeno komplexní oční a ortoptické vyšetření s objektivizací okohybné poruchy a diplopie na Lancasterově plátně (kontrolní soubor) a Hessově plátně (studijní soubor). Sledovací doba byla u obou skupin v intervalu od 3 do 6 měsíců. Výsledky Průměrné procentuální zlepšení horizontální úchylky strabismu u pacientů s postižením n. VI na jednom oku bylo 96,8 % (P ≤ 0,01) ve studijní skupině, 28,1 % (P ≤ 0,00001) v kontrolní skupině, s postižením n. III a n. IV na jednom oku 73,7 % (P ≤ 0,0008) ve studijní skupině, 36,3 % (P ≤ 0,05) v kontrolní skupině. Průměrné procentuální zlepšení vertikální úchylky strabismu u pacientů s postižením n. III a n. IV ve studijní skupině bylo 43,5 % (P ≤ 0,002), v kontrolní skupině 19,9 % (P ≤ 0,04). Závěr Studie prokázala vyšší procento zlepšení velikosti úchylky strabismu a deficitu hybnosti u dospělých rehabilitujících pacientů ve srovnání se spontánní částečnou úpravou okohybné poruchy u pacientů bez léčby. Domácí rehabilitace za pomoci speciálně upraveného softwaru se jeví jako vhodný doplněk ke klasické léčbě ve formě pleopticko – ortoptických cvičení, která mají nezastupitelné místo v rehabilitaci okohybných poruch nejrůznější etiologie.
Abstract v angličtině:
Summary: Possibilities of treatment of diplopia when suffering from paralitic strabismus with the use of conservative methods Purpose The aim of this thesis is to assess the effectiveness of ambulant pleoptic-ortoptic exercises complemented by domiciliary rehabilitation using specially adapted software – applied to patiens with suddenly occured eye movement disorder and diplopia. Methods Representative sample was composed od 86 adult patients suffering from sudden eye movement disorder and diplopia, containing 33 rehabilitating ones in treatment group and 53 not rehabilitating patients in control group. The eye movement disorder was caused by cerebrovascular accident, craniocerebral injury or vascular disease. All the patients underwent complex eye and ortoptic examination as well as objectification of the eye movement disorder and diplopia by Hess-Lancaster test. Both treatment and control group have been observed for 3 – 6 months. Results An average improvement of 96.8 % (P ≤ 0,01) was reached in the treatment group – in case of the extent of horizontal deviation of strabismus (for rehabilitating adults having the infliction n. VI of one eye). In the control group 28.1 % (P ≤ 0,00001) was noticed. The patients having the infliction n. III and n. IV of one eye improved of 73.7 % (P ≤ 0,0008) in the treatment group; and of 36.3 % (P ≤ 0,05) in the control group. An average improvement of vertical deviation of strabismus – considering the patients suffering from infliction n. III and n. IV – reached 43.5 % (P ≤ 0,002) in the treatment group; 19.9 % (P ≤ 0,04) in the control group. Conclusions This study demonstrates higher percentage improvement of the size of strabismus deviation and movement deficit in case of adult rehabilitating patients as compared with spontaneous partial adjustment of eye movement disorder in patients who didn´t undergo the treatment. Domiciliary rehabilitation with complementary use of specially adapted software seems to serve as an appropriate supplement to traditional treatment in the form of pleoptic-ortoptic exercises, which still occupy irreplaceable position in rehabilitation of eye movement disorders of various etiology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Lenka Pražáková, Ph.D. 4.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Lenka Pražáková, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Lenka Pražáková, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Lenka Pražáková, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 678 kB