velikost textu

Metody stanovení kardiometabolického rizika u pacientů se schizofrenií.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody stanovení kardiometabolického rizika u pacientů se schizofrenií.
Název v angličtině:
Cardiometabolic risk assessment in patients with schizophrenia
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Dita Protopopová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Pavel Doubek
doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Konzultant:
doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
Id práce:
116408
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika (15-520)
Program studia:
Psychiatrie (P5127)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Pacienti se schizofrenií mají oproti obecné populaci 2x vyšší mortalitu z kardiovaskulárních (KV) příčin, a také vyšší prevalenci ovlivnitelných KV rizikových faktorů. Mezi příčiny zvýšené KV zátěže u schizofrenie patří nezdravý životní styl a zvýšená prevalence kouření v této populaci. Samotné onemocnění schizofrenií je spojeno se změnami katecholaminů, hormonů a prozánětlivých mediátorů s potenciálním vlivem na kardiovaskulární systém a jeho funkci. Antipsychotika můžou nepříznivě ovlivnit některé metabolické parametry a dále zvyšovat KV riziko léčených pacientů. Péče o kardiovaskulární zdraví pacientů se schizofrenií je v současné době nedostatečná, a to v oblasti diagnostiky i léčby. Klinická vodítka doporučují u těchto pacientů pravidelné monitorování KV rizikových faktorů. Dle studií u obecné populace však tradiční KV rizikové faktory selžou v predikci rozvoje koronární nemoci nebo jiných závažných kardiovaskulárních příhod v 25ti až 50ti procentech. Jako citlivější metoda k posouzení rizika KV onemocnění se jeví vyšetření endoteliální funkce. Endoteliální dysfunkce je preklinickým stadiem aterosklerózy a v obecné populaci korelovala s tradičními KV rizikovými faktory a předčila je v predikci KV příhody v budoucnu. V první části práce jsme zhodnotili výsledky u 129 ambulantních pacientů s onemocněním schizofrenního okruhu a potvrdili vysokou prevalenci ovlivnitelných KV rizikových faktorů v této populaci. Dle výsledků studie byli nejvíce zastoupenými rizikovými faktory nadváha (70 % pacientů), dyslipidémie (70 %) a kouření (43 %). Dle systému SCORE bylo u 10 % pacientů přítomno vysoké riziko fatální kardiovaskulární příhody do deseti let. Při použití Evropských vodítek pro prevenci kardiovaskulárních nemocí jsme nalezli vysoké riziko u 24 % nemocných. Druhá část výzkumu byla zaměřená na zhodnocení vyšetření endoteliální funkce jako screeningové metody k nalezení vysoce rizikových jedinců ohledně rozvoje KV onemocnění. Přístrojem EndoPAT 2000 jsme vyšetřili funkci endotelu periferních cév u 50ti relativně mladých (do 50ti let) pacientů s onemocněním schizofrenního okruhu bez příznaků KV onemocnění v současnosti či osobní anamnéze. Výsledky jsme porovnali se souborem zdravých dobrovolníků spárovaných ohledně věku a pohlaví. Studijní soubory se v prevalenci endoteliální dysfunkce nelišili a nenalezli jsme ani korelaci mezi endoteliální dysfunkcí a KV rizikovými faktory. Významné je, že pacienti se schizofrenií měli oproti kontrolám signifikantně vyšší výskyt téměř všech tradičních KV rizikových faktorů. V diskuzi k výzkumu se zabývám možnou interpretací daného výsledku, a také srovnáním s relevantními výsledky domácích i zahraničních studií.
Abstract v angličtině:
Cardiometabolic risk assessment in patients with schizophrenia SUMMARY The mortality due to cardiovascular (CV) disease is doubled in patients with schizophrenia compared to general population and they have a higher prevalence of modifiable CV risk factors. The causes of increased CV burden in schizophrenia include unhealthy life style and high prevalence of smoking. Schizophrenia itself is associated with changes in catecholamines, hormones and pro-inflammatory mediators with potential impact on cardiovascular system and its function. Antipsychotics can have a negative impact on various metabolic parameters and further increase CV risk in treated individuals. Both the diagnostics and treatment of CV health problems is insufficient in patients with schizophrenia. Regular monitoring of CV risk factors is recommended in clinical guidelines. However, based on studies in general population the traditional CV risk factors fail in prediction of coronary heart disease or other serious CV events in 25 to 50%. Endothelial function measurement seems to be a more sensitive tool to assess the risk of CV disease. Endothelial dysfunction (ED) represents a preclinical stage of atherosclerosis. In general population ED correlated with traditional CV risk factors and was superior to them in predicting future CV events. In the first part of the study, we assessed the results of 129 outpatients with schizophrenia and related disorders and confirmed the high prevalence of modifiable CV risk factors in this population. The most prevalent risk factors were overweight (70%), dyslipidaemia (70%) and smoking (43%). Based on SCORE chart, 10% of patients were in a high risk of fatal CV event in ten years. When European guidelines for the prevention of CV diseases were applied, the proportion of patients in a high risk increased to 24%. The second part of the study focused on the evaluation of endothelial dysfunction measurement as a screening for individuals in high risk of CV disease. We measured the peripheral endothelial function by EndoPAT 2000 in 50 relatively young (up to 50 years of age) patients with schizophrenia and related disorders that had no history of CV disease. The results were compared to 50 sex- and age-matched healthy volunteers. The study groups didn’t differ regarding ED prevalence and there was no correlation between ED and CV risk factors. Importantly, patients with schizophrenia had a higher prevalence of almost all traditional CV risk factors compared to controls. The discussion section includes the possible interpretations of such results as well as the comparison of our results with the relevant local and foreign studies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. 515 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Doubek 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 113 kB