velikost textu

Vyhoštění cizinců z důvodu národní bezpečnosti v kontextu práva mezinárodního a evropského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyhoštění cizinců z důvodu národní bezpečnosti v kontextu práva mezinárodního a evropského
Název v angličtině:
Expulsion of Aliens on National Security Grounds in the Context of International and European law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. PhDr. Zuzana Válková
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Id práce:
116355
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vyhoštění, cizinci, národní bezpečnost, procesní ochrana
Klíčová slova v angličtině:
expulsion, aliens, national security, procedural safeguards
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá vyhoštěním cizinců v moderním mezinárodním a evropském právu. Zaměřila jsem se na konkrétní důvod pro vyhoštění, tj. národní bezpečnost, v kontextu závazků států podle vybraných mezinárodních lidskoprávních instrumentů a příslušného evropského práva. Národní bezpečnost je jedním z všeobecně uznávaných důvodů pro vyhoštění cizinců, nicméně obsah tohoto pojmu není přesně vymezen. Následkem této nejasnosti může být národní bezpečnost ze strany států zneužívána. Zaměřila jsem se na zneužívání tohoto pojmu v řízení o vyhoštění, kdy státy se odvolávají na výjimku národní bezpečnosti jakožto důvod, aby cizincům neumožnily využít procesní záruky definované mezinárodním právem. Tato práce odhalila dvě možnosti, jak může pojem národní bezpečnosti s ohledem na procesní práva vyhošťovaných osob zneužíván. Zaprvé, státy vyhošťují cizince okamžitě, aniž by jim umožnily uplatnit námitky proti jejich vyhoštění a dát svůj případ přezkoumat příslušným orgánem rovněž v případech, kdy výjimka národní bezpečnosti je neobhajitelná. Zadruhé, zájem národní bezpečnosti omezuje účinnost opravného řízení v případech, kdy národní legislativa nedovoluje vyhoštěným osobám, aby byly informovány ohledně důvodů tohoto opatření, a dotčené osoby tak nejsou schopny se řádně bránit. Nicméně porušení příslušných ustanovení je ze strany mezinárodních kontrolních orgánů vysloveno zřídka, hodnocení zájmu národní bezpečnosti stále náleží mezi suverénní práva států.
Abstract v angličtině:
Abstract This study deals with the expulsion of aliens in modern international and European law. I have focused on the particular ground for the expulsion, i. e. national security, in the context of the States' obligations under some selected international human rights instruments and the relevant European law. National security is one of the generally accepted grounds for the expulsion of aliens, but the content of this term is not strictly defined. As a consequence of this lack of clarity national security may be abused by States. I focused on such abuse in the process of expulsion when States use the exception of national security as a reason for not allowing aliens to benefit from the procedural guarantees provided by international law. There have been two kinds of abuse of the national security term with respect to the procedural rights of the expelled persons found in this study. First, States expel aliens forthwith without giving them the opportunity to submit reasons against their expulsion or have their case reviewed by a competent authority also in cases when the exception of national security is indefensible. Second, the national security interest restricts the effectiveness of the appeal proceedings in cases when the domestic legislative does not permit the expelled persons to be informed about the reasons of the measure and the affected person are not able to defend themselves properly. However, the violation of the relating provisions is declared by the international control organs rarely and thus the national security interest assessment still appertains to the States' sovereign rights.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. PhDr. Zuzana Válková 595 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. PhDr. Zuzana Válková 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. PhDr. Zuzana Válková 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 80 kB