velikost textu

Tělesné modifikace - fenomén dnešní doby? : Motivy pro piercing, tetování a další tělesné modifikace v historii a dnes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tělesné modifikace - fenomén dnešní doby? : Motivy pro piercing, tetování a další tělesné modifikace v historii a dnes
Název v angličtině:
Body modifications - a phenomenon of our time? : Motives for body piercings, tatoos and other body modifacations in history and today
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Fučíková
Vedoucí:
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Oponent:
Mgr. Ludmila Svobodová
Id práce:
116226
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Identita, hodnoty, tělesnost, estetika, rituál, tělesné modifikace
Klíčová slova v angličtině:
Identity, values, physicality, aesthetics, ritual, body modifications
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá tématem tělesných modifikací, především dvěma nejběžnějšími v dnešní společnosti: tetováním a piercingem. V teoretické části práce jsou pomocí kompilace i komparace knih či odborných prací zabývajících se tímto tématem zdůrazněny kořeny těchto modifikací v minulosti a jejich proměny a vývoj až po dnešní dobu. Druhou část práce tvoří praktická část, která zahrnuje kvantitativní výzkum doplněný částí rozhovorů z předvýzkumu spolu s analýzou výsledků výzkumu, díky kterému se autorka snaží získat vlastní náhled na současnou situaci a vývoj tohoto fenoménu dnešní doby. Ve výzkumu byl důraz kladen pouze na jedince mající tělesné modifikace, na jejich pohnutky a motivy, které je vedly k těmto modifikacím i jejich názory na ostatní modifikované jedince. Výzkum má poukázat především na to, zda jsou tělesné modifikace pouze módní záležitostí nebo zda mají pro nositele hlubší význam.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor´s work deals with the theme of body modifications, especially with two which are the most common in our society: tattoo and piercing. In the theoretical part, there are emphasized roots of these modifications in the past, their changes and development till the present. This is done by compilation and comparison of books and professional works dealing with this topic. The second part is practical. It encompasses quantitative research completed with parts of interviews from pre-research together with analysis of research results. Owing to this the author of this bachelor´s work tries to gain her own view on present-day situation and the trend of this phenomenon of our time. The research concentrates on individuals who have these modifications, on their incentives and motives leading to the modifications and their views on the other modified individuals. The research is to point out whether body modifications are only the matter of fashion or if they have a special meaning for the holder.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Fučíková 294 kB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Fučíková 224 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Fučíková 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Fučíková 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ludmila Svobodová 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 246 kB