velikost textu

Molekulárně biologická vyšetření somatostatinových receptorů v diagnostice hypofyzárních nádorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulárně biologická vyšetření somatostatinových receptorů v diagnostice hypofyzárních nádorů
Název v angličtině:
Molecular biology investigation of somatostatin receptors in diagnostics of pituitary tumors
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Monika Drastíková
Školitel:
doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Id práce:
116185
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické biochemie a diagnostiky (15-620)
Program studia:
Klinická biochemie (P5151)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Molekulárně biologická vyšetření somatostatinových receptorů v diagnostice hypofyzárních nádorů Převážná většina hypofyzárních nádorů jsou benigní adenomy, z nichž 25–30 % tvoří klinicky afunkční adenomy (KAA). Léčbou první volby je u KAA transsfenoidální neurochirurgická operace, která však jen málokdy vede k úplnému odstranění adenomu a často zůstává přítomno reziduum nádoru. Tento fakt vedl k rozvoji nových farmakologických přístupů na bázi somatostatinových analog (SA) a modulátorů estrogenových receptorů (ER). SA jsou účinné u akromegalie, neuroendokrinních tumorů a Cushingovy choroby. Na druhou stranu, farmakologická léčba KAA většinou úspěšná nebývá. Nízká účinnost SA zde může souviset s variabilní expresí cílových receptorů. Cílem práce je určit expresní profily somatostatinových (SSTR typy 1–5) a estrogenových receptorů 1 (ER1). Pro kompletní přehled byly též u adenomů sledovány exprese dopaminového receptoru 2 (D2R). Experimentální část Skupina pacientů se skládala ze 105 mužů a 101 žen (20–87 roků, medián 61 roků). 144 vzorků představovalo KAA, 44 vzorků pocházelo od osob s akromegalií, 9 vzorků od osob s Cushingovou nemocí, 6 prolaktinomů a 3 TSH adenomy. Exprese receptorů byla stanovena pomocí kvantitativní real time PCR a získané výsledky byly normalizovány vůči expresi housekeepingového genu GUS (beta-glukuronidáza). Výsledky Neprokázali jsme signifikatní korelaci mezi expresí studovaných receptorů a pohlavím, věkem v okamžiku diagnózy, velikostí tumoru ani směrem infiltrace adenomu. Obecně nejvyšší expresi ve všech typech tumorů měly D2R a ER1. Signifikantně vyšší exprese D2R byly nalezeny u prolaktinomů a u Cushingovy choroby. Ostatní receptory byly u nádorů hypofýzy z hlediska exprese velmi heterogenní. Závěry Naše výsledky týkající se exprese SSTR, ER1 a D2R poukazují na individuální expresní profily jednotlivých typů hypofyzárních adenomů a také na velkou biologickou variabilitu receptorů u těchto nádorů s dominantní expresí D2R a ER1. Tento závěr komplikuje možnost paušálního podání SA osobám s KAA. Určení expresního profilu každého nádoru by v tomto případě mohlo pomoci v predikci efektivního dávkování SA u osob s KAA.
Abstract v angličtině:
Summary Molecular biology investigation of somatostatin receptors in diagnostics of pituitary tumors The overwhelming majority of pituitary tumors are benign, with 25–30% of them representing clinically non-functioning pituitary adenomas (NFA). The treatment of choice for NFA is transsphenoidal neurosurgery. However, the procedure is often not completely successful and frequently tumor remnants remain, resulting in regrow over the long-term follow-up period. This fact has led to the development of new therapy strategies using pharmacological treatment: somatostatin analogs (SA) and estrogen receptor modulators. SA are effectively used in the treatment of acromegaly, neuroendocrine tumors and Cushing’s disease. In contrast, pharmacological treatment of NFA has for the most part been unsuccessful. Low SA effectiveness could be associated with the variable expression of target receptors on the adenomas. The aim of the study was to determine the somatostatin (SSTR subtypes 1–5) and estrogen receptor 1 (ER1) expression profile. To obtain more complex receptor profile expression in the pituitary, we also investigated dopamin receptor 2 (D2R). Methods The group of patients was made up of 105 men and 101 women (20–87 years old; median 61). 144 samples were NFA, 44 growth hormone secreting (GHomas), 9 corticotrophin secreting (ACTHomas), 6 prolactin secreting (PRLomas) and 3 thyrotropin secreting adenomas (TSHomas). The receptor expression was determined by quantitative real time PCR and the results obtained were normalized to the beta-glucuronidase housekeeping gene. Results We did not find any correlation between the receptor secretion profile and gender, age, tumor size or extension. Generally, the most expressed receptors in all adenoma types were D2R and ER1. Significantly high D2R expression was found in PRLomas and ACTHomas. The other receptor profiles were very heterogeneous. Conclusions Our molecular biology data on SSTR, ER1 and D2R revealed individual expression profiles. It demonstrates the extensive biological variability of the receptors in human’s pituitary adenomas, with D2R and ER1 expression dominant. This fact makes treatment of NFA individual and very difficult. Determining the expression profile of receptors could serve to predict the SA dosage and increase the effectiveness of NFA treatment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Drastíková 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Drastíková 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Drastíková 107 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Monika Drastíková 433 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. 604 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB