velikost textu

Vliv PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů
Název v angličtině:
The impact of PET/CT scanning in the radioteraphy planning of non-small cell lung cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. David Feltl, Ph.D.
MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Konzultant:
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Id práce:
116182
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Klinika onkologie a radioterapie (15-532)
Program studia:
Klinická onkologie a radioterapie (P5142)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Využití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů Úvod: V současné době je standardním vyšetřením při plánování radioterapie u pacientů s nemalobuněčnými plicními karcinomy (non-small cell lung cancer; NSCLC) kontrastní CT vyšetření. Recentními studiemi bylo prokázáno, že PET/CT vyšetření má vyšší senzitivitu a specificitu v diagnostice plicních karcinomů a vede tedy k vyšší přesnosti při konturaci cílových objemů u NSCLC. Cíl práce: Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit vliv použití plánovacího PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních karcinomů, a to zejména ve smyslu změny velikosti cílových objemů. Dalším cílem této práce bylo zjistit vliv změn velikostí cílových objemů na hodnoty TCP a NTCP a v neposlední řadě také vliv kombinovaného vyšetření na staging onemocnění a na léčebnou strategii. Materiál a metodika: V období mezi říjnem 2008 a listopadem 2013 bylo do studie zařazeno 42 pacientů s histologicky potvrzeným inoperabilním NSCLC, kteří byli indikováni k radikální radioterapii. Všichni pacienti podstoupili plánovací PET/CT vyšetření. Vytvořil jsem vždy dvě různé konturace cílových objemů (podle CT a podle PET/CT) a byly vytvořeny dva různé plány, každý s vlastním dávkově objemovým histogramem (dose-volume histogram; DVH). Porovnával jsem následující parametry ozařovacích plánů: staging, léčebný záměr, velikost GTV a PTV, radiační expozici kritických orgánů – plíce, mícha, srdce a jícen. Rovněž jsem porovnával parametry TCP (tumor control probability) a NTCP (normal tissue complication probability). Výsledky: Použití fúze PET/CT při konturaci vedlo ke zmenšení velikostí cílových objemů oproti konturaci podle samotného CT vyšetření: medián GTVCT = 80,2 cm3 + 115 (rozsah 19,4 – 715,8 cm3), medián GTVPET/CT = 53 cm3 + 79 (rozsah 15,7 – 715,8 cm3); p<0,001; medián PTVCT = 336,8 cm3 + 308,4 (rozsah 151,2 – 1204 cm3), medián PTVPET/CT = 288,4 cm3 + 283,1 (rozsah 107,9 – 1147 cm3); p<0,001. V této práci byla také pozorována změna velikosti cílových objemů, která měla statisticky signifikantní vliv na radiační expozici plicní tkáně, ovšem nebyl zjištěn signifikantní vliv na radiační expozici jícnu, srdce a míchy. Ačkoliv byla zjištěna signifikantní redukce velikosti cílových objemů, neodrazilo se to v signifikantním vzestupu hodnoty TCP: medián TCPCT byl 62,8 % + 38,9 (rozsah 0,4 – 88 %) a medián TCPPET/CT 61,3 % + 38,8 (rozsah 0,4 - 88 %); p=0,5293. Také jsem zjistil, že existuje silná přímá lineární závislost mezi všemi hodnocenými dozimetrickými parametry a mezi hodnotami NTCP všech hodnocených kritických orgánů. Závěr: V této disertační práci jsem zjistil, že použití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie NSCLC má zásadní vliv na přesnou definici cílového objemu, přesnější staging onemocnění a tím také vliv na možnou změnu léčebného přístupu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The impact of PET/CT scanning in the radiotherapy planning of non-small cell lung cancer Background: In the current practice of radiotherapy planning and target volume determination in patients suffering from the non-small cell lung cancer (NSCLC), a contrast-enhanced CT is standard procedure. Contemporary studies have proven that PET/CT examination attains higher sensitivity and specificity in the diagnosis of lung cancer and also leads to higher accuracy in the process of target-volume delineation in NSCLC. Aim: To compare radiotherapy plans made according to CT and PET/CT examinations in the same patient and to investigate the impact of changes in target volume sizes on tumor control probability (TCP) and normal tissue complication probability (NTCP) and the impact of combined PET/CT examination on the staging of the disease and treatment strategy. Materials and Methods: Between October 2008 and November 2013, 42 patients suffering from pathologically proven inoperable locally advanced NSCLC that were referred to radical radiotherapy were involved in our study. They all underwent planning PET/CT examination. I carried out two separate delineations of target volumes and two radiotherapy plans, both with their own dose-volume histograms (DVH). I compared the following parameters of radiotherapy plans: staging, treatment purpose, the size of GTV and PTV, the exposure of organs at risk – lungs, spinal cord, heart and oesophagus. The parameters TCP and NTCP were also compared. Results: PET/CT scan information led to a significant decrease in the sizes of target volumes: median GTVCT = 80,2 cm3 + 115 (range 19,4 – 715,8 cm3), median GTVPET/CT = 53 cm3 + 79 (range 15,7 – 715,8 cm3); p<0,001; median PTVCT = 336,8 cm3 + 308,4 (range 151,2 – 1204 cm3), median PTVPET/CT = 288,4 cm3 + 283,1 (range 107,9 – 1147 cm3); p<0,001. This thesis also observed a size change of target volumes that had a statistically insignificant impact on the radiation exposure of lung tissue, but there was a significant impact on radiation exposure of the oesophagus, heart and spinal cord. Although a significant reduction of the target volumes sizes was found, it wasn´t reflected in the significant increase of the TCP value: median TCPCT was 62,8 % + 38,9 (range 0,4 – 88 %) and median TCPPET/CT 61,3 % + 38,8 (range 0,4 – 88 %); p=0,5293. I also found that there is a very strong direct linear relationship between all evaluated dosimetric parameters and NTCP values of all evaluated organs at risk. Conclusion: This thesis found that the use of planning PET/CT in the radiotherapy planning of NSCLC has a crucial impact on the precise determination of target volumes, more precise staging of the disease and thus also an impact on possible changes of treatment strategy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D. 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D. 736 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Feltl, Ph.D. 462 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. 740 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 470 kB