velikost textu

Klinické aspekty chronické toxicity radioterapie karcinomu prostaty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klinické aspekty chronické toxicity radioterapie karcinomu prostaty
Název v angličtině:
Late Toxicity of Radiotherapy in Prostate Cancer - Clinical Aspects
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jana Vlková, Ph.D.
Školitel:
Prof. Doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Martina Kubecová, PhD.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Konzultant:
MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
Id práce:
116181
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Klinika onkologie a radioterapie (15-532)
Program studia:
Klinická onkologie a radioterapie (P5142)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Hormonální blokáda patří vedle eskalace dávky záření k faktorům prokazatelně prodlužujícím přežití mužů s lokalizovaným karcinomem prostaty. Cílem naší práce bylo zjistit, zda totální androgenní ablace ovlivňuje incidenci chronické gastrointestinální (GI), potažmo i genitourinární (GU) toxicity u pacientů léčených radioterapií. Materiál a metody: Retrospektivně jsme vyhodnotili údaje o chronické toxicitě u 320 pacientů ozářených technikou 3D-CRT v dávce 70 nebo 74 Gy a 233 pacientů ozářených technikou IMRT v dávce 78 nebo 82 Gy. Toxicita byla hodnocena dle RTOG a FC-LENT kritérií. Výsledky: Při celkovém hodnocení souboru nebyly prokázány signifikantní rozdíly v chronické GI ani GU toxicitě. Ve skupině ozářených technikou 3D-CRT taktéž nebyly signifikantní rozdíly, nicméně byla patrná tendence ke zvýšení GI a snížení GU toxicity u nemocných s hormonální terapií. Mezi pacienty ozářenými IMRT nebyly rozdíly v GI toxicitě, GU toxicita byla u nemocných s hormonální terapií četnější, toxicita G3-4 signifikantně (p = 0,045). Při rozdělení pacientů s neoadjuvantní a adjuvantní léčbou bylo prokázáno snížení GU toxicity při neoadjuvanci a zvýšení při adjuvantní terapii ve skupině 3D-CRT (p = 0,015 resp. 0,018 pro GU toxicitu G2-4 resp. G3-4). Celkově ani ve skupině IMRT nebyly nalezeny signifikantní rozdíly. Závěr: I přes rozšiřující se indikace hormonální léčby nepůsobíme pacientům zhoršení chronické gastrointestinální toxicity po ozáření technikou 3D-CRT, ani technikou IMRT v eskalovaných dávkách. Zhoršení chronické genitourinární toxicity ve skupině nemocných ozářených technikou IMRT za současného použití hormonální terapie je bohatě vyváženo snížením celkového rizika oproti 3D-CRT (toxicita G3 19,4 % vs. 9,4 % pro 3D-CRT vs. IMRT). Pro spolehlivé vyhodnocení vlivu adjuvantní hormonální ablace není v našem souboru dostatek pacientů.
Abstract v angličtině:
Summary Late Toxicity of Radiotherapy in Prostate Cancer - Clinical Aspects. (Influence of Hormonal Therapy on Chronic Gastrointestinal Toxicity in Prostate Cancer Patients Treated with Intensity Modulated Radiotherapy) Besides dose escalation, hormonal therapy is the second factor that can prolong survival in men with localized prostate cancer. The aim of our study was to investigate if hormonal ablation influence the incidence of chronic gastrointestinal (GI) and genitourinary (GU) toxicity in men treated with radiotherapy. Materials and methods: We evaluated data of chronic toxicity in 320 men irradiated by 3D-CRT technique with a dose of 70 or 74 Gy and 233 men irradiated by IMRT with a dose of 78 or 82 Gy. Toxicity was scored using RTOG and FC-LENT criteria. Results: There was no difference in chronic GI or GU toxicity if we evaluated all the patients together. Also no significant difference was observed in the 3D-CRT group, we have only noticed a tendency to higher incidence of GI and lower incidence of GU toxicity in men with hormonal therapy. In the IMRT group, there was no difference in GI toxicity, but GU toxicity G3-4 was significantly higher in men with hormonal therapy (p = 0.045). If we evaluated separately neoadjuvant and adjuvant hormonal treatment, there were lower GU toxicity in neoadjuvant and higher GU toxicity in adjuvant therapy in 3D-CRT group (p = 0.015 resp. 0.018 for G2-4 resp. G3-4 GU toxicity, respectively). In IMRT group and in all the pacients together there was no significant difference. Conclusion: With the use of hormonal ablation we do not increase the incidence of chronic GI toxicity in men irradiated with 3D-CRT technique or IMRT in escalated doses. Higher incidence of chronic GU toxicity in IMRT with hormonal treatment is compensated enough by decrease of total risk of GU toxicity (G3 toxicity 9.4 % vs. 19.4 % in IMRT vs. 3D-CRT group). For evaluation of adjuvant hormonal therapy, the number of patients in our study is not sufficient.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jana Vlková, Ph.D. 2.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jana Vlková, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jana Vlková, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jana Vlková, Ph.D. 642 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Martina Kubecová, PhD. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 457 kB