velikost textu

Vliv vstupních krevních parametrů na léčebnou odpověď u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem konečníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vstupních krevních parametrů na léčebnou odpověď u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem konečníku
Název v angličtině:
Baseline Hematologic Parameters Influencing Outcomes in Patients with Locally Advanced Rectal Cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. David Feltl, Ph.D.
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Id práce:
116173
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Klinika onkologie a radioterapie (15-532)
Program studia:
Klinická onkologie a radioterapie (P5142)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Cíl: Vztah mezi hladinami krevních buněk a systémovou zánětlivou odpovědí je nesporný a velmi dobře popsaný. Předléčebné krevní parametry mohou předpovědět celkový klinický výstup pro mnoho typů rakoviny. Tato práce se zaměřuje na systematické zhodnocení vztahu mezi vstupními hodnotami krevních buněk a léčebnou odpovědí u pacientů s rektálním karcinomem léčených neoadjuvantní chemoradioterapií. Pacienti a metody: Od roku 2009 do 2015 bylo do studie dohromady zařazeno a retrospektivně analyzováno 173 pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta. Vstupní krevní obraz byl zaznamenán u všech pacientů jeden týden před zahájením chemoradioterapie. Nádorová odpověď byla hodnocena dle patologického nálezu. Hladiny krevních buněk, zahrnující RBC (erytrocyty), Hb (hemoglobin), PLT (krevní destičky), počet neutrofilů, WBC (bílé krvinky), NLR (poměru neutrofilů-k-lymfocytům), a PLR (poměr destiček-k-lymfocytům), byly analyzovány ve vztahu k nádorovému downstagingu, pCR (patologické kompletní odpovědi), OS (celkovému přežití) a DSF (přežití bez nemoci). Výsledky: Hladiny hemoglobinu byly spojeny s odpovědí v Logistické regresní analýze: pCR (p=0.05; OR 1.04, 95%CI 1.00-1.07); T-downstaging (p=0.006; OR 1.03, 95%CI 1.01-1.05); N-downstaging (p=0.09; OR 1.02, 95%CI 1.00-1.04); T nebo N-downstaging (p=0.007; OR 1.04, 95%CI 1.01-1.07); T a N-downstaging (p=0.02; OR 1.02, 95%CI 1.00-1.04); Hemoglobin a RBC byli nejvýznamnějšími parametry ovlivňujícími OS; Počet destiček byl negativní prognostický faktor pro OS a DFS (p=0.008 pro OS); NLR hodnota 2.8 byla spojena s největší významností pro OS (p=0.03) a downstaging primárního tumoru (p=0.02). Závěr: Znalost předléčebných krevních parametrů je významným prognostickým faktorem ovlivňujícím nádorovou odpověď i prognózu pacientů s karcinomem konečníku léčených neoadjuvantní chemoradioterapií s následnou operací typu totální mezorektální excize.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Baseline Hematologic Parameters Influencing Outcomes in Patients with Locally Advanced Rectal Cancer Aim of the study: The link between the blood count and a systemic inflammatory response (SIR) is indisputable and well described. Pretreatment hematological parameters may predict the overall clinical outcomes in many types of cancer. Thus, this study aims to systematically evaluate the relationship between baseline blood count levels and treatment response in rectal cancer patients treated with neoadjuvant chemoradiotherapy. Patients and methods: From 2009–2015, 173 patients with locally advanced rectal cancer were retrospectively enrolled in the study and analyzed. The baseline blood count was recorded in all patients 1 week before chemoradiation. Tumor response was evaluated through pathologic findings. Blood count levels which included RBC (red blood cells), Hb (hemoglobin), PLT (platelet count), neutrophil count, WBC (white blood cells), NLR (neutrophil-to-lymphocyte ratio), and PLR (platelet-to-lymphocyte ratio) were analyzed in relation to tumor downstaging, pCR (pathologic complete response), OS (overall survival), and DFS (disease-free survival). Results: Hb levels were associated with a response in logistic regression analysis: pCR (p = 0.05; OR 1.04, 95% CI 1.00–1.07); T downstaging (p = 0.006; OR 1.03, 95% CI 1.01–1.05); N downstaging (p = 0.09; OR 1.02, 95% CI 1.00–1.04); T or N downstaging (p = 0.007; OR 1.04, 95% CI 1.01–1.07); T and N downstaging (p = 0.02; OR 1.02, 95% CI 1.00–1.04); Hb and RBC were the most significant parameters influencing OS; PLT was a negative prognostic factor for OS and DFS (p = 0.008 for OS); an NLR value of 2.8 was associated with the greatest significance for OS (p = 0.03) and primary tumor downstaging (p = 0.02). Conclusion: Knowledge of pretreatment hematological parameters appears to be an important predictive factor influencing tumor response and prognosis of patients with rectal cancer treated primary with neoadjuvant chemoradiotherapy followed by total mesorectal excision.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D. 7.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D. 369 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D. 428 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D. 1.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Feltl, Ph.D. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. 553 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 542 kB