velikost textu

Právní povaha finančních derivátů podle českého práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní povaha finančních derivátů podle českého práva
Název v angličtině:
The legal nature of financial derivatives under Czech law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Kofroň
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
116041
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Deriváty, forward, futures, swapy, opce.
Klíčová slova v angličtině:
Derivatives, forward, futures, swaps, options.
Abstrakt:
ABSTRAKT: Práce se zabývá rozborem povahy finančních derivátů na základě analýzy dokumentů, a to převážně akademické literatury a relevantních právních předpisů. Tato práce je zaměřena na českou právní úpravu derivátů a zároveň zahrnuje i relevantní evropskou právní úpravu. Nejprve je věnována pozornost derivátům obecně, první kapitola je zaměřena na stručný historický vývoj v oblasti derivátů, a na samotný pojem deriváty tak, jak ho vysvětlují různí autoři a pro srovnání i některé mezinárodní organizace. Následně kapitola seznamuje se základními vlastnostmi derivátů, přičemž jsou zde charakterizovány jednotlivé typy – zejména forwardy, futures, swapy a opce. Kapitola na závěr představuje současný stav trhu derivátů. Následující kapitola, která se zabývá regulací derivátů a derivátových trhů podle českého a evropského práva. Nejprve je zde pro komplexnost tématu zmíněna role a působnost České národní banky jakožto ústředního správního úřadu s působností regulatorního orgánu a orgánu dohledu nad finančním trhem v České republice. Následně je navázáno regulatorními kroky, u jejichž zrodu je Evropská unie, neboť tuzemská právní úprava je harmonizována s evropskou pomocí adaptací nařízení a transpozicemi směrnic, které jsou postupně implementovány do našeho právního řádu. Ve druhé kapitole je také stručně věnována pozornost některým organizacím, které aktivně vystupují v oblasti regulace derivátů. Poslední kapitola se pak zabývá deriváty z hlediska českého právního řádu, ta by zejména měla poskytnout podklad pro zhodnocení, do jaké míry, jsou deriváty v českém právním řádu upraveny. Zde je také věnována pozornost právní dokumentaci derivátů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The thesis deals with the analysis focusedm on the nature of financial derivatives based on the analysis of documents such as mainly academic literature and the relevant legal regulations. This thesis is focused on the Czech legal regulation of derivatives and also includes the relevant European legislation. Firstly, attention is aimed at derivatives in general, the first chapter is focused on a brief historical development in the field of derivatives, and than on the term derivatives itself, as explained by various authors and, for comparison, some international organizations. Subsequent chapter acquaints with the basic properties of derivatives, where the individual types are characterized - especially forwards, futures, swaps and options. The chapter concludes with the current state of the derivatives market. The following chapter deals with the regulation of derivatives and derivatives markets under the Czech and the European law. Firstly, the role and competence of the Czech National Bank as the central administrative authority with the powers of the regulatory body and the financial market supervisory authority in the Czech Republic is mentioned here for the purpose of underlying the complexity of the topic. Subsequently, it is followed by description of regulatory steps made by the European Union and the domestic legislation which implements and harmonizes European law mainly through the adaptation of the regulation and transposition of directives, which are implemented in our legal system. In the second chapter, attention is focused on some organizations that are actively involved in the regulation of derivatives. The last chapter deals with derivatives from the point of view of the Czech legal order, which should in particular provide a basis for assessing the extent to which derivatives are regulated in the Czech. The legal documentation of derivatives is also discussed here.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kofroň 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kofroň 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kofroň 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB