velikost textu

Podpora zdraví v lékárně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora zdraví v lékárně
Název v angličtině:
Health Promotion in community pharmacy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Fořtová
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Julie Strážnická
Id práce:
115900
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
KAM. Lékárna. Poradenství v oblasti podpory zdraví a prevence onemocnění. Překážky v poradenství.
Klíčová slova v angličtině:
CAM. Community pharmacy. Counselling barriers. Disease prevention. Health Promotion. Public health
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Studentka: Veronika Fořtová Školitel: Jitka Pokladníková Název diplomové práce: Podpora zdraví v lékárně Hlavním cílem práce je vyhodnocení dotazníkového šetření mezi farmaceutickými pracovníky ve vztahu k možnostem využití jiných přístupů v péči o zdraví a vyhodnocení překážek bránících většímu rozvoji těchto přístupů. Teoretická část práce obsáhle popisuje problematiku otázek zdraví a podpory zdraví. V další části se věnuje představení jiných přístupů ke zdraví, popisu člověka jako celistvé bytosti a jako vztahové bytosti, komplementární a alternativní medicíny, popisu tradiční čínské medicíny. Experimentální část práce popisuje výchozí podmínky pro realizaci dotazníkového šetření a v rámci výsledků popisuje informace vyplývající z dotazníkového šetření v rozdělení podle několika různých aspektů (velikost města, věková kategorie respondentů, délka praxe apod.). V diskuzi je z teoretické části shrnuto, že bio-psycho-sociální přístup rozvíjí psychosomatická medicína. Tento celistvý pohled se shoduje s výchozí definicí zdraví, resp. záměrem, popisovaným v Ústavě WHO. Psychosomatika byla v ČR zahrnuta mezi nadstavbové obory Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 286/2013 Sb. Léčba chronických potíží je velmi nákladná a představuje značnou finanční zátěž. Takových pacientů stále přibývá, hovoří se až o 40 % ze všech pacientů přicházejících do ordinací lékařů a posléze i lékáren. V diskuzi je dále rozebrána i otázka vzdělávání lékárníků a jejich další specializace. Dále jsou v diskuzi shrnuty poznatky z provedeného průzkumu v experimentální části práce mezi lékárníky. Zdůrazněny jsou překážky v poskytování poradenství a doporučení respondentů i otázky vzdělávání farmaceutických pracovníků. Závěr práce je věnován otázce rozvoje jiných metod přístupu k péči o zdraví a jeho pozitivnímu vlivu.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical pharmacy Student: Veronika Fořtová Supervisor: Jitka Pokladníková Title of diploma thesis: Health promotion in community pharmacy The main aim of this diploma thesis is the evaluation of the questionnaire survey among the pharmacists in a relation to the alternative approaches to the health care, and the evaluation of the obstacles that are hindering greater development of these approaches. The theoretical part describes issues connected with health and health promotion. The next part is focused on alternative approaches to health, describing human as a whole being and relationship being, complementary and alternative medicine, and on describing traditional Chinese medicine. The research part is describing initial conditions for the implementation of the questionnaire survey and describes information resulting from this survey divided into several different aspects (city size, age category of respondents, length of their experience etc.). In the discussion part, the theoretical part is summarized that the bio-psycho-social approach is developed by the psychosomatic medicine. This integral view coincides with the initial definition of health, respectively with the intent described in WHO Constitution. Psychosomatics was included into superstructure disciplines in the Czech Republic by the Decree of the Ministry of Health No. 286/2013 Coll. Treatment of chronic ills is very expensive and represents considerable financial burden. Number of patients with these kind of illnesses is still growing, up to 40 % of all patients coming to see doctors and pharmacies. The discussion part also focuses on the issue of pharmacists’ education and their further specialization. Furthermore, the discussion part summarizes the findings from the research done between the pharmacists. Emphasis is placed on the obstacles in the provision of consulting, respondents‘ recommendation, as well as on the education the pharmaceutical staff. The conclusion of the thesis is devoted to the development of alternative approaches to the health care and its positive influence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Fořtová 3.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Fořtová 78 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Fořtová 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Fořtová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Julie Strážnická 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 153 kB