velikost textu

Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů
Název v angličtině:
Flexibility and localization of work in Czechia, 1991-2011: Analysis of the spatial aspects
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Peter Svoboda
Školitel:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Id práce:
115890
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Flexibilita a lokalizace práce, geografie práce, Česko, Pražský metropolitní region
Klíčová slova v angličtině:
Flexibility and localization of work, labour geography, Czechia, Prague metropolitan region
Abstrakt:
Abstrakt Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991–2011: analýza prostorových aspektů Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti v prostoru. Práce jako významný faktor formující prostor se dostává do zájmu sociální geografie přinejmenším od doby průmyslové revoluce, jenž vedla k prostorové neshodě místa bydliště a místa pracoviště. Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami působícími na postsocialistické země a masový rozvoj mobilních informačních a komunikačních technologií v porevolučním období podnítil výraznou proměnu lokalizace práce a diferenciaci forem práce, která se stala méně ukotvená v časovém, prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna vedla k nepravidelnosti prostorových pohybů souvisejících s dojížďkou do práce na jedné straně a její delokalizaci, či vymizení z prostoru fyzického a přesun do prostoru virtuálního na straně druhé. Právě dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním tématům albertovské sociální geografie. Problematice neukotvenosti práce však nebyla v domácí literatuře věnovaná dostatečná pozornost. Cílem předložené dizertační práce je porozumět vztahu mezi mobilitou práce a jejími atributy, ve smyslu (de)lokalizace a flexibility práce a městským prostředím. Důraz je přitom kladen na pochopení prostorových projevů práce v současné společnosti a porozumění faktorům, které ji utvářejí. Dizertace zároveň přispívá k poznání souvislostí mezi prostorovým působením pracovního procesu v době rozšířených mobilních komunikačních prostředků, které umožnili proměnu tradičního pojetí pracovního procesu a využití místa a času k práci na straně jedné a formování metropolitních regionů na straně druhé. Dizertační práce se skládá ze dvou částí, přičemž první zasazuje výzkum flexibility a lokalizace práce do širšího teoretického rámce. Následně se zabývá metodickými výzvami vyplývajícími z měnící se společnosti a hledá jejich řešení směřující ke vhodnému uchopení vztahu flexibility a lokalizace práce směrem k regiontvorným procesům. Druhá část dizertační práce je tvořena souborem šesti vzájemně provázaných publikací autora, které se věnují zkoumané problematice. Po představení těchto publikací, použitých metod a hlavních empirických zjištění relevantních k tématu předkládané práce, jsou závěrem dizertace publikace předloženy v plném rozsahu. Jejich pořadí přitom postupuje od širšího teoreticko-metodologického rámce přes zohlednění historického vývojového hlediska až k empirickým článkům zaměřeným na jednotlivé oblasti výzkumu flexibility a lokalizace práce. KLÍČOVÁ SLOVA: Flexibilita a lokalizace práce, geografie práce, Česko, Pražský metropolitní region
Abstract v angličtině:
Abstract Flexibility and localization of work in Czechia 1991–2011: analysis of the spatial aspects The working process, its arrangement and its consequences have been a crucial part of a development of society in space. Work as a significant factor forming the space gets into the interest of social geography, at least until the Industrial Revolution, which led to a spatial mismatch between a place of residence and a place of work. The process of social transformation, together with the macroeconomic changes affecting post-socialist countries and the mass development of mobile information and communication technologies in the post- revolutionary period, stimulated a significant change in the issues of job localization and the differentiation of forms of work that became less embedded in the sense of temporal, spatial and functional meanings. This transformation led to irregularity of spatial movements associated with commuting to work on the one hand and its delocalization, or disappearance from physical space, and moving to the virtual space on the other. Hence, commuting to work and the relationship between home and work place is one of the crucial topics of Albertov's social geography. However, insufficient attention in domestic literature has been paid to the issue of the unembedded types of work. The aim of this thesis is focus on the relationship between work mobility and its attributes, in sense of (de)localization and flexibility of work and urban environment. Emphasis is placed on understanding the spatial aspects of work in contemporary society and the factors that shape it. At the same time, the dissertation contributes to the understanding of the links between the spatial impact of the working process at the time of widespread mobile information and communication technologies, which transform traditional concept of the working process and the use of space and time to work on the one hand and the formation of metropolitan regions on the other. The dissertation consists of two parts, the first places research of flexibility and localization of work into a broader theoretical framework. Subsequently, it deals with methodological challenges arising from societal changes and search for solutions, which will lead to an appropriate understanding of relationship between flexibility and localization of work on one hand and the region forming processes on the other. The second part of the dissertation consists of a set of six mutually interconnected publications of the author, which deals with the researched issue. After the introduction of these publications, their methods and the main empirical findings relevant to the topic of the thesis, the dissertation presents their full text versions. Publications are sorted from a wider theoretical-methodological framework, through the historical perspective, to the empirical articles focusing on individual research areas of flexibility and localization of labour. KEY WORDS: Flexibility and localization of work, labour geography, Czechia, Prague metropolitan region
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Svoboda 1.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Peter Svoboda 42.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Svoboda 330 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Svoboda 331 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Peter Svoboda 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 573 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.01 MB