velikost textu

Nanostructures and Materials for Antiferromagnetic Spintronics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nanostructures and Materials for Antiferromagnetic Spintronics
Název v češtině:
Nanostruktury a materiály pro antiferromagnetickou spintroniku
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Helena Reichlová
Školitel:
Ing. Vít Novák, CSc.
Oponenti:
Dr. Andrew Ferguson
Mgr. Jan Kunc, Ph.D.
Id práce:
115690
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika nanostruktur (4F13)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
spintronika, magnetismus, antiferomagnetické materiály
Klíčová slova v angličtině:
spintronics, magnetism, antiferromagnetic materials
Abstrakt:
Předmětem této práce jsou dva problémy antiferomagnetické (AFM) spintroniky: manipulace antiferomagneticky uspořádaných momentů a vývoj nových materiálů kombinujících AFM a polovodičové vlastnosti. Jsou prezentovány tři různé metody umožňující manipulaci AFM spinu. První metoda, založena na výměnné interakci na AFM/FM rozhraní, silně závisí na tloušťce AFM a teplotě. Systematicky studujme tyto dva parametry a definujeme podmínky, kdy dochází k manipulaci AFM momentů. Druhou metodou, chlazením AFM v magnetickém poli pod kritickou teplotu, jsme ověřili koncept spintronické součástky založené pouze na AFM (neobsahující FM). Poslední studovaná metoda je založena na proudově indukovaných efektech v nanostrukturách obsahujících AFM. Systematickým studiem vzorku s a bez AFM vrstvy jsme demonstrovali schopnost AFM momentů absorbovat proudově indukovanou torzi. Tato metoda nespoléhá ani na FM ani na chlazení v magnetickém poli a nabízí tak elegantní řešení manipulace AFM momentů. V druhé experimentální části jsou diskutovány nové materiály pro AFM spintroniku a jeden konkrétní příklad, CuMnAs, je studován detailněji. Příprava objemového a epitaxního CuMnAs je prezentována spolu s ukázkou první spintronické funkce tohoto materiálu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis is focused on two open problems of antiferromagnetic (AFM) spintronics: manipulation of AFM coupled moments and development of new materials combining AFM and semiconductor properties. We present three particular methods enabling AFM moments manipulation. The rst method, based on the exchange spring eect in an AFM/FM double layer, strongly de- pends on the AFM layer thickness and temperature. We systematically vary these two parameters and identify the conditions when AFM moments can be manip- ulated. By the second method, cooling an AFM in a magnetic eld through the critical temperature, we prove the concept of a fully AFM-based (containing no FM) spintronic device. The last studied method is based on current induced eects in nanostructures containing an AFM. By systematic study of samples with and without AFM we demonstrate the ability of AFM moments to absorb a current induced torque. Relying neither on a FM nor on cooling in magnetic eld, this method represents an elegant way of AFM moments manipulation. In the second experimental part new materials for AFM spintronics are discussed, and one representative example, CuMnAs, is studied in detail. Characterization of bulk and epitaxial CuMnAs is presented and rst spintronic functionality is shown. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Reichlová 15.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Reichlová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Reichlová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Vít Novák, CSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Andrew Ferguson 696 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kunc, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Václav Holý, CSc. 154 kB