velikost textu

Deformation, metamorphism and metasomatism in the Gemer-Vepor Contact Zone in the Western Carpathians and the possible links to the Greywacke Zone in the Eastern Alps

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deformation, metamorphism and metasomatism in the Gemer-Vepor Contact Zone in the Western Carpathians and the possible links to the Greywacke Zone in the Eastern Alps
Název v češtině:
Deformace, metamorfóza a metasomatóza v gemersko-veporské kontaktní zóně v Západních Karpatech a možné vazby na Greywacke Zone ve Východních Alpách
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Nikol Novotná
Školitel:
RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Oponenti:
Dušan Plašienka
Ralf Schuster, Dr.
Id práce:
115636
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Centrální Západní Karpaty, Greywacke Zone, Ochtinská jednotka, Veitschský příkrov, U-Pb datování zirkonů, modelování fázových rovnováh
Klíčová slova v angličtině:
Central Western Carpathians, Greywacke Zone, Ochtiná Unit, Veitsch Nappe, U-Pb zircon dating, Phase equilibrium modelling
Abstrakt:
Abstrakt Studovaná oblast se rozkládá z Ochtinské jednotky v Západních Karpatech po Veitschský příkrov ve Východních Alpách. Řešení výzkumných otázek je postaveno na komplexním multidisciplinárním přístupu, který kombinuje metody strukturní analýzy, petrologie a geochronologie. Tato práce shrnuje odpovědi na následující výzkumné otázky: reevaluace strukturního, deformačního a metamorfního záznamu Ochtinské jednotky, porozumění jednotlivým metasomatickým procesům zaznamenaným v Gemesko-Veporské styčné zóně a jejich vztah k odlišným tektono-metamorfním událostem, ověření možných propojení mezi Ochtinskou jednotkou v Gemersko-Veporské styčné zóně v Západních Karpatech a Veitschským příkrovem ve Východních Alpách, přičemž obě tyto jedno jsou tvořeny Spodně-Karbonskými sedimentárními sekvencemi s výskyty magnezotivých ložisek. Klíčová slova: Centrální Západní Karpaty, Greywacke Zone, Ochtinská jednotka, Veitschský příkrov, U-Pb datování zirkonů, modelování fázových rovnováh
Abstract v angličtině:
Abstract The studied area extends from the Ochtiná Unit in Western Carpathians to the Veitsch Nappe Eastern Alps. The thesis represents a complex multidisciplinary work that combines the structural analysis, petrology and geochronology. The three main objectives of this thesis: reevaluation of the structure, deformation and metamorphic records, and original position of the Ochtiná Unit, understanding the distinct metasomatic processes recorded along the contact of two major units of the Central Western Carpathians – in the Gemer-Vepor Contact Zone – and their relation to distinct tectono-metamorphic events, testing the possible links between the Ochtiná Unit in the Gemer-Vepor Contact Zone of the Western Carpathians and the Veitsch Nappe in the Greywacke Zone of the Easten Alps, both well known for the Lower Carboniferous shale/schist sequence accompanied by the abundant presence of magnesite ore bodies. Keywords: Central Western Carpathians, Greywacke Zone, Ochtiná Unit, Veitsch Nappe, U-Pb zircon dating, Phase equilibrium modelling
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikol Novotná 18.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Nikol Novotná 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikol Novotná 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikol Novotná 100 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Nikol Novotná 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dušan Plašienka 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ralf Schuster, Dr. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 966 kB