velikost textu

Některé molekulární mechanismy kalcium-fosfátového metabolismu u diabetu mellitu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Některé molekulární mechanismy kalcium-fosfátového metabolismu u diabetu mellitu.
Název v angličtině:
Some molecular mechanisms of calcium phosphate metabolism in diabetes mellitus
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Marcela Vedralová
Školitel:
doc. MUDr. Marie Černá, CSc.
Oponenti:
Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
Id práce:
115594
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav lékařské genetiky (12-GEN)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Zaměřili jsme se na studium polymorfizmů v genech pro receptor vitamínu D (VDR), parathormonu (PTH) a kalcium senzitivního receptoru (CASR). Proteinové produkty těchto genů významně ovlivňují kalcium–fosfátový metabolismus a podílí se na patogenezi jak samotného diabetu, tak ledvinového poškození. Cílem této studie bylo zjistit, zda námi zkoumané polymorfizmy genů VDR, PTH a CASR nejsou spojeny s rizikem rozvoje diabetu mellitu a jeho ledvinových komplikací. Frekvence alel a genotypů byly studovány u jednotlivých skupin diabetických pacientů s ledvinovými komplikacemi a bez ledvinových komplikací pomocí TaqMan sond nebo metodou PCR-RFLP. V porovnání se skupinou zdravých kontrol jsme zjistili, že polymorfizmus FokI genu VDR je rizikový pro rozvoj diabetické nefropatie (P<10-4). Rovněž polymorfizmus BstBI genu PTH je predispoziční pro rozvoj diabetické nefropatie (P=0,023). DraII polymorfizmus je predispoziční pro rozvoj diabetu a jeho ledvinových komplikací. U DN pacientů je haplotyp BBFFAATt genu VDR zastoupen častěji než u zdravých kontrol (P=0,046), haplotyp BbFFAaTt je v porovnání se zdravými kontrolami častěji zastoupen u DM2 (P=0,018). Haplotyp BBDD se zdá být predispozičním faktorem pro rozvoj samotného diabetu (P=0,019). Frekvence alel a distribuce genotypů polymorfizmů rs3804594 a rs1042636 genu CASR u zkoumaných skupin pacientů byly porovnávány s kontrolní skupinou zdravých dárců krve a s kontrolní skupinou nediabetických pacientů s ledvinovým selháním (NWD). Zjistili jsme, že polymorfizmus rs3804594 je rizikovým faktorem pro rozvoj samotného diabetu (DM2 P=0,002; NDRD=10-3) i nediabetického selhání ledvin (P=0,0005). Polymorfizmy rs1501898, rs1801725 a rs7652589 genu CASR byly zkoumány pouze u diabetiků 1. a 2. typu bez komplikací a porovnávány s kontrolní skupinou zdravých dárců krve. Zjistili jsme, že polymorfizmus rs7652589 je asociován s diabetem 1. typu (P=0,0098).
Abstract v angličtině:
Abstract We chose to study polymorphisms of vitamin D receptor gene (VDR), parathyroid hormone gene (PTH) and CASR gene whose protein products significantly affect calcium phosphate metabolism and are implicated in the pathogenesis of diabetes, which may also involve kidney damage. The aim of this study was to find out whether the VDR, PTH and CASR polymorphisms are associated with the risk of developing diabetes mellitus and its renal complications. The frequencies of alleles and genotypes were studied in the groups of diabetic patients a with and without kidney complications using either TaqMan probes or PCR-RFLP. Comparison of patients with diabetic nephropathy (DN) and healthy subjects identified statistically significant difference for the FokI polymorphism in VDR gene (P<10-4) and also for the BstBI polymorphism in PTH gene (P=0,023). DraII polymorphism in PTH gene is associated with the risk of developing diabetes and its renal complications. In DN patients, the BBFFAATt haplotype of VDR gene was more frequent than in healthy subjects (P=0,046), and the BbFFAaTt variant was more frequent than in DM2 patients (P=0,018). The BBDD haplotype of PTH gene seems to be a predisposing factor for diabetes itself (P=0,019). The allele frequencies and genotype distribution for rs3804594 and rs1042636 polymorphisms CASR gene in the patient groups were compared with the control group of healthy subjects and the control group of non-diabetic renal failure (NWD) patients. We have found that rs3804594 polymorphism is a risk factor for the development of diabetes (DM2 P=0,002; NDRD=10-3) itself and for non-diabetic renal failure (P=0,0005). Polymorphisms rs1501898, rs1801725 and rs7652589 CASR gene were studied only in type 1 and type 2 diabetes patients without complications and compared with the control group of healthy blood donors. We have found that rs7652589 polymorphism is associated with type 1 diabetes (P=0,0098).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Marcela Vedralová 2.86 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Marcela Vedralová 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Marcela Vedralová 513 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Marcela Vedralová 506 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. 2.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 365 kB