velikost textu

La conception phénoménologique de l´espace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La conception phénoménologique de l´espace
Název v češtině:
Fenomenologické pojetí prostoru
Název v angličtině:
Phenomenological Conception of Space
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Luhanová
Školitel:
prof. PhDr. Pavel Kouba
Oponenti:
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
Étienne TASSIN
Id práce:
115480
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie a dějiny přírodních věd (P6144)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
fenomenologie, ontologie, prostor, prostorovost, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka
Klíčová slova v angličtině:
phenomenology, ontology, space, spatiality, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce La conception phénoménologique de l‘espace Eliška Luhanová Předkládaná práce se zabývá povahou zkušenosti, kterou vnímající já činí s jinými jsoucny, a podmínkami, za jakých je takové setkávání možné. Vyzdvihuje přitom zejména roli prostorovosti, která je určujícím znakem tělesných smyslových jsoucen. Práce se řadí do proudu post-fenomenologické filosofie. V úvodní části jsou vystižena hlavní metodologická vodítka fenomenologického přístupu a zároveň je odstíněna post-fenomenologie jako typ myšlení, které se odklání od egocentrismu typického pro klasickou, zejm. husserlovskou fenomenologii. Vlastní výklad vychází od náčrtu fenomenologické teorie smyslového vnímání (kap. I) a pokračuje vystižením základních ontologických charakteristik smyslově daných jsoucen, zejména jejich transempirické povahy (kap. II). V následující kapitole se výklad krátce dotýká otázek spojených s povahou fenomenálního pole, jejž charakterizuje jako strukturu možných daností jsoucen (kap. III). Následují kapitoly, které tvoří vlastní jádro práce a týkají se prostorového způsobu bytí dávajících se jsoucen (kap. IV) a já, jež činí se jsoucny zkušenost (kap. V). Podtržena je zejména bytostná vazba jsoucna na kontext, přičemž úvaha je vedena až k zasazení jsoucna do prostorového celku světa. V případě prostorovosti já je rozvíjena zejména dvojpólovost vlastního těla jako vnímajícího i vnímaného, daného zevnitř i zvenčí, a role prostorových diferencí pro utváření a rozlišení zkušenosti já se sebou samým a s jinými jsoucny. Závěrečná kapitola naznačuje, že k prostorovosti sdíleného světa patří i možná druhá já, což zakládá možnost intersubjektivní platnosti zkušenosti (kap. VI).
Abstract v angličtině:
Summary of Ph.D. Thesis Phenomenological Conception of Space Eliška Luhanová The thesis focuses on the nature of experience which a perceiving self has with other beings and on the conditions which make such an encounter possible. It emphasises the role of the spatiality, which is seen as a defining characteristic of corporeal sensible beings. Broadly speaking, the work belongs to post-phenomenological philosophy. The Introduction summarises the main methodological principles of a phenomenological approach and presents post-phenomenology as a specific discourse which rejects the egocentrism typical of classical, especially Husserlian phenomenology. The exposition proper starts with an outline of a phenomenological theory of perception (Chapter I) and continues by offering an outline of the basic ontological characteristics of sensibly given entities, especially of their trans- empirical nature (Chapter II). The following chapter briefly treats some issues related to the nature of a phenomenal field, which is described as a structure of possible ways in which beings can manifest themselves (Chapter III). The subsequent chapters form the main core of the thesis. They deal with the spatial manner of being of entities which manifest themselves (Chapter IV) and of the self which experiences them (Chapter V). The main emphasis is on the essential bond which connects the given entities with their context, whereby this idea is generalised to the level of situating them within the spatial unity of the world. Regarding the spatiality of self, the main focus is on investigating the bipolar nature of one’s own body as both perceiving and perceived, an entity which manifests itself internally and externally, and the role of spatial distinctions in the formation and differentiation of the experience which a self has with itself and with other beings. The concluding chapter implies that a possible other self may be an integral part of the spatially differentiated shared world, thus establishing an intersubjective validity of sensory experience (Chapter V).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Luhanová 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Luhanová 369 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Luhanová 370 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eliška Luhanová 936 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta Étienne TASSIN 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 465 kB