velikost textu

Bird diversity and life-history patterns along gradients of productivity and its variation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bird diversity and life-history patterns along gradients of productivity and its variation
Název v češtině:
Diverzita a životní strategie ptáků podél gradientu produktivity a její variability
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Tószögyová
Školitel:
prof. RNDr. David Storch, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
prof. Richard Field
Id práce:
115477
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Ekologie (P1514)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
druhová diverzita, životní strategie, vlastnosti druhů, produktivita prostředí, sezonalita prostředí, geografické trendy, ptáci, ptáci Afriky
Klíčová slova v angličtině:
species richness, life-history strategies, species traits, environmental productivity, environmental seasonality, geographical patterns, birds, African avifauna
Abstrakt:
Abstrakt Geografická variabilita v druhové bohatosti a životních strategiích druhů vykazuje nápadné a dobře zdokumentované trendy, generované různými procesy, které však ještě nebyly plně odhaleny. Výrazná korelace prostorových trendů v rozmanitosti druhů a jejich vlastností s prostorovými gradienty podmínek prostředí naznačuje, že to bude právě prostředí, které bude regulovat tyto procesy. Předpokládá se, že mechanismy spojené s produktivitou prostředí (s dostupností energie) by mohly vysvětlit příčinu těchto širokoškálových trendů v biologické rozmanitosti. Ve vysvětlení však stále neexistuje konsensus, což je dáno tím, že environmentální a biotické prediktory biodiverzity jsou vzájemně silně provázány. Vymysleli jsme testovatelné predikce, které umožnily rozplést mechanismy odpovědné za prostorové distribuce v druhové rozmanitosti a vlastnostech druhů. Trendy v prostorové distribuci mnoha vlastností ptáků podél výrazného gradientu produktivity v Jižní Africe vykazují 'slow-fast' kontinuum v životních strategiích. Vysoká produktivita prostředí v tropech vede k stabilním populacím, které upřednostňují pomalé životní strategie; nízká sezonalita v dostupnosti potravy vede k malým snášky, dlouhé rodičovské péči a vyšší životaschopnosti mláďat. Predace hnízd může také přispívat k výsledným prostorovým trendům v snáškach. Tropické životní strategie jsou spojeny i s vývojem specifických akustických a vizuálních signálů. Kooperace při hnízdění a potřeba obhajoby teritoria vede k dlouhodobému párování, kde koordinace mezi samcem a samicí může být doprovozena zpěvem v duetu. Silná kompetice o reprodukční příležitosti, nízká viditelnost pro predátory a rozmanité potravní zdroje v tropech mohou vést také k nápaditému zbarvení peří. Velikostně závislá pravděpodobnost extinkce populace je určena množstvím dostupných zdrojů. Ty však v čase kolísají, což nás vedlo k předpokladu, že ne jen celkové množství produktivity prostředí ale i jeho časová dynamika bude zodpovědná za životaschopnost populací a následně tak přispívat k širokoškálovým trendům v druhové diverzitě a vlastnostech s ní spojených.
Abstract v angličtině:
Abstract Geographical variability in species richness and life-history strategies shows remarkable and well-documented patterns generated by various processes that have not yet been fully revealed. However, the pronounced correlation between spatial patterns in species and trait diversity and spatial gradients in environmental conditions indicates that the environment may modulate these processes. The mechanisms related to environmental productivity (energy availability), as a strong predictor of biodiversity, have been hypothesized to explain the cause of these broad- scale biodiversity patterns. Still, there is no consensus in the explanation, as many of the environmental and biotic factors are strongly interrelated. We have derived testable predictions that allowed disentangling the mechanisms responsible for spatial distributions of life-histories and species richness. The patterns in spatial distribution of many avian traits across the striking productivity gradient in South Africa show a slow-fast continuum in life-history strategies. High environmental productivity in tropics may result in stable populations that favour slow life-history strategies; birds can utilize stable food resources - low food seasonality selects for small clutch sizes, long parental care and high juvenile survival. The inclusion of nest predation may also contribute to the clutch size spatial trends. Tropical life-histories are also indicated by the development of specific acoustic and visual signals. Cooperative breeding and the need for territory defence lead to long-term social bonds where the coordination between males and females can be represented by song in duets. Strong competition for reproductive opportunities, low visibility for predators and diverse food resources in tropics can result in colourful plumage colouration. The prediction that population size-dependent extinction probability, resulting in species richness patterns, is determined by the amount of available resources, provides an interesting conception; not only the overall amount of environmental productivity, but also its temporal dynamics may drive population viability and consequently contribute to the large-scale patterns in species diversity and diversity of traits related to species persistence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Tószögyová 322 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anna Tószögyová 10.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Tószögyová 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Tószögyová 31 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Anna Tószögyová 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Richard Field 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 153 kB