velikost textu

Sources of variation in the genus Anthoxanthum L.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sources of variation in the genus Anthoxanthum L.
Název v češtině:
Zdroje variability v rodu Anthoxanthum L.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Chumová
Školitel:
Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.
Oponenti:
Joao Carlos Mano Loureiro
RNDr. David Kopecký, Ph.D.
Id práce:
115291
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 19.06.2021
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tomka (Anthoxanthum L.) patří mezi druhově nepočetný rod trav z čeledi ABSTRAKT lipnicovitých (Poaceae) s dosud nevyřešeným systematickým členěním a složitou evoluční historií. Předkládaná práce se zabývá skupinou Anthoxanthum sect. Anthoxanthum v Evropě, která zahrnuje pět tradičně rozpoznávaných vytrvalých druhů: A. odoratum, diploidní a tetraploidní A. alpinum, A. maderense a A. amarum) a tři druhy jednoleté (A. gracile, A. aristatum a A. ovatum). Cílem studie bylo zjištění variability v ploidní úrovni a ve velikosti genomu evropských zástupců rodu a objasnění dosud neznámých evolučních vztahů mezi jednotlivými taxony. Výsledků bylo dosaženo pomocí DNA průtokové cytometrie, sekvenování jaderných i plastidových úseků DNA, fluorescenční a genomové in situ hybridizace (FISH, GISH), modelování klimatických nik a modelování na prostorově-časové škále. Průtoková cytometrie odhalila druhově specifickou velikost genomu u většiny evropských taxonů, což umožňuje jejich nezávislé a objektivní určení. Výjimku tvoří druhy A. aristatum a A. ovatum, které jsou značně variabilní a jejichž velikost genomu se překrývá. Naopak byla potvrzena existence dosud nepopsaného vytrvalého mediteránního diploida ve východním Středozemí, na první pohled prakticky nerozpoznatelného od A. odoratum, jehož velikost genomu je odlišná od všech zbylých vytrvalých druhů, a mohl by představovat nový druh. Byla zjištěna vysoká míra intraspecifické variability ve velikosti genomu v rámci celého rodu a jen okrajový vliv B-chromozomů na tuto variabilitu. Byly odhaleny fylogenetické vztahy mezi diploidními zástupci rodu, identifikovány možné divergenční události a byla odhalena pravděpodobná oblast zdroje diploidní diverzity rodu v Mediteránu. V rámci polyploidních druhů byl potvrzen autopolyploidní původ tetraploid- ního A. alpinum a allopolyploidní původ A. odoratum. Nejpravděpodobnějšími rodiči se zdají být přímí předci současného diploidního A. alpinum a medite- ránního diploida, nicméně velká míra diferenciace ve složení genomu i diploidně specifických markerů u jednotlivých jedinců A. odoratum nasvědčuje mnohoná- sobnému a polytopnímu vzniku.
Abstract v angličtině:
The genus Anthoxanthum (sweet vernal grass, Poaceae) represents a taxo- ABSTRACT nomically intricate polyploid complex with a large phenotypic variation and still poorly resolved evolutionary relationships. The thesis deals with Anthoxanthum sect. Anthoxanthum in Europe, which comprises five traditionally recognized perennials (A. odoratum, diploid and tetraploid A. alpinum, A. maderense and A. amarum) and three annuals (A. gracile, A. aristatum and A. ovatum). Combination of different methods (DNA flow cytometry, sequencing of nrDNA ITS and two plastid regions, fluorescence and genomic in situ hybridization, climatic niche characterization and spatio-temporal modelling) was used to investigate ploidy and genome size variation of the genus across its European range, and to clarify the species origin and phylogeny of its members. Eight taxonomic groups that predominantly corresponded to traditionally recognized species were delimited on the basis of genome size values and phenotypic variation. While our data supported the merger of A. aristatum and A. ovatum, eastern Mediterranean populations traditionally referred to as diploid A. odoratum were shown to be cytologically distinct and may represent a new taxon. Genuine intraspecific variation in genome size was detected within the genus and the evidence for marginal effect of B-chromosomes for this variation was indicated. The evolution largely proceeded at diploid level, possible causes of the main divergence events in the genus were identified, dated and assessed, and the probable source area of diploid diversity was inferred. Polyploids were detected in three morphological species (tetraploids in A. alpinum and A. odoratum, and high polyploids in A. amarum). Autopolyploid origin was suggested for 4x A. alpinum. In contrast, the origin of tetraploids morphologically matching A. odoratum is more complex and the available evidence supports multiple allopolyploidization events from different diploid ancestors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Chumová 41.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Chumová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Chumová 111 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Chumová 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta Joao Carlos Mano Loureiro 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Kopecký, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 58 kB
Stáhnout Errata Mgr. Zuzana Chumová 165 kB