velikost textu

Maternal Investment Strategy in Model Monotocous and Polytocous Mammals: A Life-History Perspective

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Maternal Investment Strategy in Model Monotocous and Polytocous Mammals: A Life-History Perspective
Název v češtině:
Strategie mateřské investice u modelového monotokního a polytokního savcez pohledu životní historie
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Adam Dušek, Ph.D.
Id práce:
115204
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
24. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Velikost vrhu je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících životní historii savců. Podle velikosti vrhu mohou být savci rozděleni na dvě základní skupiny: (1) monotokní savci, kteří produkují vrhy pouze s jedním mládětem, a (2) polytokní savci, kteří produkují vrhy s více mláďaty. Tato dichotomie vedla k rozrůznění strategií, kterými samice savců optimalizují svou mateřskou investici. Cílem této disertační práce je ukázat rozdílnost strategií mateřské investice monotokních a polytokních savců z pohledu teorie životní historie. Pro tento účel byla zkoumána strategie mateřské investice u jelena lesního (Cervus elaphus), typicky monotokního savce, a myši domácí (Mus musculus), typicky polytokního savce. Z pohledu teorie životní historie představuje jelen lesní, který produkuje ne více než jeden vrh ročně, modelového “K-stratéga”. Naopak myš domácí, která může produkovat až deset vrhů za rok, představuje modelového “r-stratéga”. Jelen lesní a myš domácí jsou ideálními modelovými organismy pro tento typ výzkumu i proto, že oba tyto druhy jsou zástupci vůbec nejvíce rozšířeného reprodukčního systému savců – simultánní polygynie. Obecným předpokladem teorie mateřské investice je, že v tomto reprodukčním systému matky optimalizují svou investici hlavně proto, aby maximalizovaly reprodukční úspěch svých samčích potomků. Jak u jelena lesního, tak u myši domácí samice optimalizovaly svou mateřskou investici podle své kondice. Jedním ze způsobů, kterými optimalizovaly svou investici, byla kontrola prenatálního růstu a data porodu potomka. Navíc investiční taktiky samic částečně závisely na pohlaví potomka. U obou zkoumaných druhů měly samice tendenci investovat více do samčích než samičích potomků. Zdá se však, že jejich investiční taktiky se zásadním způsobem lišily podle druhově specifické životní historie. Samice jelena lesního optimalizovaly svou investici hlavně k maximalizaci konkurenceschopnosti svých potomků. Naproti tomu samice myši domácí optimalizovaly svou investici především k maximalizaci počtu svých potomků. U samic myši domácí byla navíc pozorována velká fenotypová plasticita, která může být adaptací na kolonizační způsob života. Předkládaná disertační práce tak (1) ukazuje důležitost teorie životní historie pro pochopení rozdílnosti strategií mateřské investice monotokních a polytokních savců a (2) zpochybňuje obecně uznávaný předpoklad teorie mateřské investice, že samice polygynních savců optimalizují svou mateřskou investici hlavně proto, aby maximalizovaly reprodukční úspěch svých samčích potomků.
Abstract v angličtině:
Abstract The litter size is one of the most important determinants of mammalian life-histories. Depending on the size of the litter, the mammals can be divided into two main groups: (1) the monotocous mammals, producing only one offspring per litter; and (2) the polytocous mammals, producing more than one offspring per litter. This life-history dichotomy entails different strategies whereby the mammalian females may optimize their maternal investment. The aim of this Ph.D. thesis is to show variation in the maternal investment strategies of monotocous and polytocous mammals from a life-history perspective. In order to address this issue, I investigated the strategy of maternal investment in the red deer (Cervus elaphus), representing a typical monotocous mammal, and the house mouse (Mus musculus), representing a typical polytocous mammal. From a life-history perspective, the red deer, producing no more than one litter per year, can be viewed as a model of “K-selected species”, while the house mouse, producing up to ten litters per year, can be viewed as a model of “r- selected species”. The red deer and the house mouse are ideal model organisms for this type of research also because they both are representatives of the most common mammalian mating system – the simultaneous polygyny. A general assumption of the maternal investment theory is that in this mating system the maternal investment is optimized mainly to maximize reproductive success of male offspring. Both in the red deer and the house mouse, the females optimized their maternal investment according to their state. One way whereby the females optimized their investment was by controlling the offspring’s intrauterine growth and date of birth. In addition, the investment tactics partly varied according to the sex of the offspring. In both species, the females tended to provide more investment to male than female offspring, but their investment tactics fundamentally differed depending on the species-specific life- history. The red deer females seemed to optimize their investment mainly to maximize the offspring competitiveness. By contrast, the house mouse females seemed to optimize their investment mainly to maximize the offspring number. In addition, the house mouse females showed a great phenotypic plasticity which may be an adaptation to a colonizing life strategy. The present Ph.D. thesis thus (1) shows the importance of a life-history perspective for understanding the variation in the maternal investment strategies of monotocous and polytocous mammals, and (2) challenges a general assumption of the maternal investment theory that in polygynous mammals the maternal investment is optimized mainly to maximize reproductive success of male offspring.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Adam Dušek, Ph.D. 416 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Adam Dušek, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Adam Dušek, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Adam Dušek, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 80 kB