velikost textu

Analýza zápalových biomarkerov v transgénnom miniprasacom modeli pre Huntingtonovu chorobu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza zápalových biomarkerov v transgénnom miniprasacom modeli pre Huntingtonovu chorobu
Název v češtině:
Analýza zánětlivých biomarkerů v transgenním miniprasečím modelu pro Huntingtonovu nemoc
Název v angličtině:
Analysis of inflammatory biomarkers in the transgenic minipig model of Huntington´s disease
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivona Valeková, Ph.D.
Školitel:
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Oponenti:
MVDr. Jozef Janda, Ph.D.
MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D.
Id práce:
115185
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Vývojová a buněčná biologie (P1529)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Huntingtonova choroba (HCH) predstavuje dedičné monogénne neuropsychiatrické degeneratívne ochorenie s progresívnym priebehom a fatálnym koncom. Nástup ochorenia je v strednom veku života pacienta. Medzi najvýraznejšie klinické príznaky patria pohybové symptómy, progredujúci pokles kognitívnych funkcií a rôzne psychické zmeny. Progresiu HCH žiaľ nie je možné ovplyvniť liečbou a symptómy môžeme len prechodne farmakologicky utlmiť. Prvotná patológia HCH vyplýva z poškodenia bazálnych ganglií, avšak expresia mutovaného huntingtínu bola detegovaná vo všetkých tkanivách. A teda mutácia v bunkách mozgu ne-neuronálneho pôvodu a periférnych oblastí prispieva k patológii HCH. Zápal v centrálnej nervovej sústave (CNS), predovšetkým aktivácia mikroglie, sa podieľa na patogenéze HCH. Vzhľadom na to, že proteín huntingtín i jeho mutovaná forma sú exprimované aj v periférnych imunitných bunkách, sme predpokladali, že zápalové zmeny detegované v periférnych tkanivách budú odzrkadľovať zápalový proces v CNS. Niekoľko nedávnych štúdií naznačilo, že imunitný systém by mohol pôsobiť ako modifikátor neuropatológie HCH. Za účelom sledovania úspechu akéhokoľvek terapeutického prístupu v pre-manifestačnom štádiu HCH, je dôležité identifikovať robustné biomarkery nástupu a progresie ochorenia. Mozgovomiechový mok a periférna krv môžu poskytnúť pohľad do patológie HCH, nové perspektívne biomarkery ochorenia a prípadné terapeutické ciele. Pre štúdium dysfunkcií imunitného systému pri HCH a pre hľadanie kandidátnych biomarkerov nástupu a progresie ochorenia sme využili model transgénneho miniprasaťa pre HCH a podrobili ho kvantitatívnej proteomickej analýze prostredníctvom Luminex xMAP technológie. Podarilo sa nám identifikovať proteíny významne ovplyvnené HCH u transgénnych miniprasiat. S využitím kvantitatívnych multiplexových imunologických techník a detailnej analýzy získaných dát, sa nám podarilo prostredníctvom zmeneného profilu cytokínov preukázať zapojenie vrodeného imunitného systému, ako aj nedostatočnú proti-zápalovú odpoveď adaptívnej imunity v CNS transgénnych miniprasiat. Tieto zistenia identifikovali proteíny IFNα a IL-10 ako sľubné biomarkery v CNS a chemokín IL-8 v krvnom sére transgénnych miniprasiat. Pomocou stanovovania koncentrácií cytokínov budeme ďalej sledovať priebeh pre-manifestačného štádia u transgénnych miniprasiat. Okrem toho sa táto metodika v najbližšej dobe využije pri pre-klinickej štúdii znižovania koncentrácie mutovaného huntingtínu pomocou AAV5 vektora u miniprasacieho modelu pre HCH.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Huntington´s disease (HD) is an inherited monogenic neuropsychiatric degenerative, progressive, and fatal condition. The disease onset is in middle age of the patient. The most prominent clinical features are motor impairment, progressive decline in cognitive functions, and personality changes. Any preventive or disease-modifying therapies are not available so far. Therapeutic interventions can only target symptoms. It is believed that the primary pathology of HD results from massive degeneration of neurons in the basal ganglia. However, the expression of mutant huntingtin was detected in all tissues. Thus the mutation in non- neuronal cells of the brain and in peripheral tissues contributes to the pathology of HD. Neuroinflammation, especially microglia activation, is involved in the pathogenesis of HD. Given evidence that mutated huntingtin is expressed in peripheral immune cells, it is possible that inflammatory changes detected in peripheral tissues may reflect the inflammatory process in central nervous system (CNS). Several recent studies indicated that the immune system could act as a modifier of HD neuropathology. In order to monitor the success of any disease- modifying drugs in the pre-manifest stage of HD it is important to identify robust biomarkers of the onset and disease progression. Cerebrospinal fluid and peripheral blood may provide insight into pathology of HD, new prospective biomarkers and potential therapeutic targets. Using the transgenic porcine HD model and quantitative proteomic approach (Luminex xMAP technology), we monitored the immune system dysfunction in HD and searched for candidate biomarkers of disease onset and progression. Our findings identify proteins significantly affected in HD in transgenic minipigs. Using the quantitative multiplex immunoassay techniques and detailed data analysis allowed us to show the involvement of innate immune system as well as lack of adaptive immune anti-inflammatory response in CNS in transgenic minipigs. We identified IFNα and IL-10 proteins as promising biomarkers in CNS and IL-8 in blood serum from transgenic minipigs. Using the concentration measurement of cytokine levels, we will continue to monitor the disease progression in pre- manifest stage in transgenic minipigs. Furthermore, this methodology will be used in a pre- clinical study for reducing the level of mutant huntingtin using AAV5 vector in minipig model for HCH in the near future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivona Valeková, Ph.D. 9.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivona Valeková, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivona Valeková, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ivona Valeková, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta MVDr. Jozef Janda, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 542 kB