velikost textu

Sexualní dysfunkce žen s močovou inkontinencí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexualní dysfunkce žen s močovou inkontinencí
Název v angličtině:
Sexual dysfunctions in w omen with urinary incontinence
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Id práce:
115179
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Sexuologický ústav 1.LF a VFN v Praze (11-00390)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Lékařská psychologie a psychopatologie (YPSYCH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 7. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ženské sexuální dysfunkce, močová inkontinence, ženská sexualita
Klíčová slova v angličtině:
female sexual dysfunction;urinary incontinence; female sexuality
Abstrakt:
SOUHRN Cíl: Práce zkoumala vliv ženské močové inkontinence na rozvoj sexuálních dysfunkcí. Dotazníkovým šetřením jsme zjišťovali, jak často a jakým způsobem modifikuje sexuální chování a sexuální reakce. Naším cílem bylo určit prevalenci koitální inkontinence, popsat nejčastější sexuální poruchy a zjistit, jak se s nimi ženy vyrovnávají v partnerském životě a jak tyto situace řeší. Pozornost jsme věnovali zájmu lékařů o tuto problematiku, kvalitě jejich komunikace s pacientkami, efektu a spokojenosti s poskytovanou terapií. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor tvořilo 106 žen s močovou inkontinencí ve věku 30- 44 a 45-59 let. Charakteristiky jejich sexuálního chování jsme porovnávali mezi oběma věkovými kategoriemi a vzhledem ke stanovené diagnóze. Změny sexuálního chování jsme hodnotili jednak ve vztahu k obecné populaci, k čemuž jsme použili závěry reprezentativního výzkumu na populaci českých žen z roku 2008 a také výzkumu provedeném na kontrolním souboru 112 zdravých žen srovnatelného věkového složení. Materiál a metody: K popisu a analýze sexuálních dysfunkcí inkontinentních žen jsme použili modifikovanou variantu sexuologického dotazníku ze zmíněného výzkumu Weisse a Zvěřiny a dva mezinárodně používané dotazníky PISQ-12 a GRISS. Získané výsledky jsme zpracovali standardizovanými statistickými metodami. Výsledky: Močová inkontinence zhoršuje sexuální život ve většině případů. Frekvence pohlavních styků je nižší, sexuální předehra delší, průměrná délka soulože je zkrácená, frekvence dosahování orgasmu se neliší od běžné populace, ale délka vyvrcholení je podstatně kratší. Sexuální poruchou trpí zhruba čtvrtina těchto pacientek. Inkontinentní ženy si nejčastěji stěžují na nedostatečnou lubrikaci, bolesti, dysfunkční orgasmus a nedostatek sexuální touhy. Koitální inkontinence se objevila alespoň někdy u poloviny respondentek. Ženy s urgentní inkontinencí mají častější orgastickou inkontinenci, u stresové formy pozorujeme inkontinenci více při penetraci. Ženám nejvíce vadí úniky moči při sexu, nykturie, zápach moči, pocity špatné nálady, smutku, úzkostí a strachu. Závěr: Močová inkontinence zhoršuje sexuální chování a funkce ženám prakticky ve všech sledovaných oblastech. Více traumatizuje mladší ženy, starší pacientky se na problémy močové inkontinence lépe adaptují. Léčebný efekt na zlepšení sexuální funkcí pozorujeme až ve třech čtvrtinách případů. Klíčová slova: ženské sexuální dysfunkce, močová inkontinence, ženská sexualita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Aim: This study was designed to examine the influence of female urinary incontinence on development of sexual dysfunctions. By means of the questionnaire investigation we inquired how often and how the sexual behaviour and response were modified. Our goal was to determine the prevalence of coital incontinence, describe the most common sexual disorders and to find out how women deal with the urinary incontinence in a partner relationship and how such situations are resolved. Attention was given to the interests of health care professionals in this area, the quality of their communication with patients, effect and satisfaction with therapy. Research sample: The study included 106 women with urinary incontinence (aged 30-44 years and 44-59 years). Characteristics of their sexual behaviour were compared between the two age groups and in relation to assessed diagnosis. Changes in sexual behaviour were evaluated both in relation to the population group who were a part of representative research study of Czech women in 2008 and control group of 112 healthy women of comparable age. Material and methods: To describe and analyze sexual dysfunction in incontinent women, we used a modified version of sexological questionnaire from the research study of Weiss and Zverina and two international validated questionnaires PISQ-12 and GRISS were completed. Standard statistical methods were used for analysing the results. Results: Urinary incontinence spoils sexual life in most cases. Frequency of sexual activity is lower, sexual foreplay is longer, average length of intercourse is shortened, frequency of reaching orgasm does not differ from common population but the length of a climax is substantially shorter. Approximately one-fourth of the patients experience a sexual disorder. Incontinent women most often complain of insufficient lubrication, dysfunctional orgasm and lack of sexual desire. Coital incontinence was reported at least sometimes by half of the respondents. Women with urgent incontinence have more frequent coital incontinence during orgams, in case of stressed form the penetration incontinence type was more reported. Women most dislike urinary leakage during sex, nycturia, urine smell, bad mood, sadness, anxiety and fear feeling. Conclusion: Urinary incontinence deteriorates sexual behaviour and function in women in almost all assessed areas. Women of younger age are more traumatised, older patients are better adopted to the urinary incontinence. Treatment impact may be seen on improvement of sexual functions in three-quarters of cases. Key Words: Female Sexual Dysfunction;Urinary Incontinence; Female Sexuality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 47.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 531 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 773 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. 1.79 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 499 kB