velikost textu

The picture of mental illness in the print media in three central European countries

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The picture of mental illness in the print media in three central European countries
Název v češtině:
Obraz duševních onemocnění v tištěných médiích ve třech středoevropských zemích
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Lucie Nawková, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Oponenti:
MUDr. Alexandra Bražinová, Ph.D., MPH
doc. MUDr. Jan Vevera, PhD.
Id práce:
115175
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Lékařská psychologie a psychopatologie (YPSYCH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
duševní zdraví, duševní nemoc, stigmatizace, tištěná média, obsahová analýza, vývoj nástroje, odpovědná žurnalistika
Klíčová slova v angličtině:
mental health, mental illness, stigmatization, print media, content analysis, instrument development, responsible journalism
Abstrakt:
Abstrakt Pro veřejnost představují média nejdůležitější zdroj informací o duševních onemocněních. Je známo, že mediální prezentace lidí s duševními poruchami jsou často negativní a přispívají tak k jejich stigmatizaci. Na druhou stranu, média mohou hrát významnou roli při snižování míry stigmatizace, a to poskytováním adekvátních informací o tomto tématu a zapojováním se do antistigmatizačních kampaní. Až dosud nebyl vyvinut žádný standardizovaný nástroj k měření stigmatizace duševních onemocnění v tištěných médiích, který by používal operacionalizované definice. V rámci našeho projektu jsme si stanovili dva cíle: a) vytvoření standardizovaného a objektivního nástroje k měření stigmatizace duševních onemocnění v tištěných médiích, b) provedení analýzy obsahu mediálních sdělení o duševních onemocněních ve vztahu ke stigmatizaci v českém, chorvatském a slovenském tisku. Vytvoření nástroje „Picture of Mental Illness in Newspapers“ (PICMIN) bylo založeno na principech obsahové analýzy, což je výzkumná technika umožňující vyvozování platných a replikovatelných závěrů z textu. Uvedený nástroj se skládá z jedenácti popisných a pěti analytických kategorií. V rámci naší studie jsme došli k těmto závěrům: ve všech třech zemích bylo zjištěno vysoké zastoupení článků se stigmatizujícím obsahem, v četnosti uvádění stigmatizujících obsahů dominoval bulvární tisk, články s vyšším počtem slov mají menší stigmatizační potenciál. Schizofrenie a poruchy příjmu potravy jsou ve článcích zastoupeny více, než odpovídá jejich skutečné prevalenci ve sledovaných zemích, naopak úzkostné poruchy a demence jsou zastoupeny méně. Mezi největší prediktory pozitivního vyznění článku patří uvedení názoru odborníka na duševní zdraví nebo odkaz k vědeckému výzkumu. Sdělení uvádějící duševní poruchy v souvislosti s agresivitou tvořily třetinu všech článků. Vražda byla nejčastěji uváděna v souvislosti s psychotickými poruchami, zatímco afektivní poruchy byly nejčastěji spojovány s dokonanou sebevraždou. Velká většina článků vztahujících se k násilí popisovala osoby s duševním onemocněním jako pachatele. Mediální prezentace duševních onemocnění se v jednotlivých zemích do značné míry liší, ale je obecně nízké kvality. Již bylo zahájeno několik aktivit, které by měly upevnit spolupráci mezi odborníky v oblasti duševního zdraví a novináři (např. poskytování rozhovorů do tisku, oslovení novinářů prostřednictvím tiskové konference, cena za nejkvalitnější článek týkající se problematiky duševního zdraví). Cílem je zlepšit způsob prezentace tematiky duševního zdraví v médiích, minimalizovat potenciální diskriminační praktiky a podpořit tak osoby s duševním onemocněním ve vyhledávání odborné pomoci. Klíčová slova: duševní zdraví, duševní onemocnění, stigmatizace, tištěná média, obsahová analýza, odpovědná žurnalistika
Abstract v angličtině:
Abstract Media are considered to be the public´s primary source of information regarding mental illness. Evidence suggests that media representations of people with psychiatric disorders are frequently negative and contribute to their stigmatization. On the other hand, media can play an important role in reducing this stigmatisation by providing adequate information about this topic and engaging in antistigma campaigns. Up to now there was no standardised measurement of the stigma of mental illness in print media using clearly operationalized definitions. The objectives of this project were twofold; to develop a standardised and objective instrument to measure stigma of mental illness in print media; and to conduct an analysis of the current coverage on mental health/illness issues in Czech, Croatian, and Slovak print media. The development of the Picture of Mental Illness in Newspapers (PICMIN) instrument was based on the principles of content analysis, a research technique for making replicable and valid inferences from text to the kontext in their use. The instrument consists of eleven descriptive and five analytical categories. The most interesting findings based on the analysis of media representations of mental illness were; a similarly high level of stigmatizing articles across countries, clearly exceeding the ones with destigmatizing statements; domination of tabloids in stigmatizing content; longer articles having much lesser stigmatizing potential; overrepresentation of schizophrenia and eating disorders and underrepresentation of anxiety disorders and dementia when comparing the correlation of their actual rate in the populations; the greatest predictor of positive outcome being a reference from a scientific survey and from a mental health professional; homicide being most frequently mentioned in the context of psychotic disorders, while affective disorders being most frequently associated with completed suicides; the proportion of articles depicting mental disorders together with aggressive deeds constituting one-third of all articles; the vast majority of articles with violent content presenting mentally ill people as perpetrators. Coverage of mental health/illness issues differs to large extent across countries, but is generally of poor quality. Several activities that should tighten together the mental health and media professionals have already been initiated (e.g. interviews have been given to the newspapers, journalists have been approached via press conferences, a prize for the best article on the issue of mental health/illness in the print media) in an ultimate effort to improve media coverage of mental illness issues, thus minimizing potential discriminatory practices and increasing help-seeking behavior. Key words: mental health, mental illness, stigmatization, print media, content analysis, responsible journalism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Lucie Nawková, Ph.D. 11.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Lucie Nawková, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Lucie Nawková, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Lucie Nawková, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Alexandra Bražinová, Ph.D., MPH 968 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Vevera, PhD. 566 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 502 kB