velikost textu

Vzestup FPÖ v první polovině 90. let 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzestup FPÖ v první polovině 90. let 20. století
Název v angličtině:
Rise of the FPÖ in the first half of the 90s of 20. century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Hátleová
Vedoucí:
PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Id práce:
115093
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs), Jörg Haider, Volksbegehren Österreich Zuerst, pravicový extremismus, populismus, volby 1994, Lichtermeer
Klíčová slova v angličtině:
FPÖ (Freiheitliche Partei Österreich), Jörg Haider, Volksbegehren Österreich Zuerst, right extremism, volby 1994, populism, Lichtermeer
Abstrakt:
Hátleová Anotace (abstrakt) Bakalářská práce se zabývá vzestupem Freiheitliche Partei Österreichs v Rakousku od poloviny devadesátých let 20. století do voleb do Národní rady v roce 1994, kdy strana získala přes 22 procent hlasů. Práce na základě sekundární literatury nejprve objasňuje stranicko- politický systém Rakouska, zabývá se strukturami systému Proporz a vývojem samotné strany Svobodných po druhé světové válce. V další kapitole se práce věnuje tématu imigrace do Rakouska, její historické kontinuitě a v neposlední řadě pak analyzuje přistěhovalectví jako nástroj populistické politiky v rukou Jörga Haidera, tehdejšího vůdce strany Svobodných. Třetí část práce se věnuje Volksbegehren, unikátnímu prvku přímé demokracie. Studie Volksbegehren „Österreich Zuerst“, iniciované stranou Svobodných, propojuje téma přistěhovalectví a pravicové politiky a slouží jako příklad reakce rakouské populace na krajně pravicovou propagandu strany Svobodných. Poslední část práce hledá příčiny úspěchu „modrého tábora“ ve volbách do Národní rady v roce 1994.
Abstract v angličtině:
Hátleová Abstract Bachelor thesis focuses on the rise of the Freiheitliche Partei Österreichs in Austria from the middle of 90s of twentieth century until the National council election in 1994, when the party gained more than 22 percent of the votes. First, the thesis explains partial and political system of the Austria on the basis of the secondary literature. Further, it deals with the concept of Proporz and development of the Freedom party after the Second World War. In the next capture, immigration to Austria and its historical background is covered. Immigration is analyzed as a tool of populist politician Jörg Haider, leader of the Freedom Party. Third part of the thesis identifies Volksbegehren, an unique tool of direct democracy. The study of the Volksbegehren “Austria First” initiated by the Freedom Party connects the topic of immigration and right-wing politics and it serves as an example of reaction of Austrians on the extreme-right propaganda of the Freedom Party. The last part of the thesis searches for the causes of the Freedom Party´s success in National council election in 1994.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Hátleová 636 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Hátleová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Hátleová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB