velikost textu

Experiment a výzkum kultury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experiment a výzkum kultury
Název v angličtině:
Experiment and study of culture
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Ehmigová
Vedoucí:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Id práce:
115092
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Tato rigorózní práce navazuje na diplomovou práci, ve které jsem se zabývala kulturologickou analýzou experimentu, jako nástroje výzkumu sociokulturních jevů. Poskytla jsem nástin vývoje experimentální metody jako takové, následně jsem popsala její uplatnění v psychologii, především ale v archeologii a antropologii. Cílem rigorózní práce je téma rozšířit a prohloubit, především ale poukázat na to, v čem přesně tkví potenciál metody experimentu pro kulturologii. Do kapitoly o vývoji experimentu byla zařazena postava ruského fyziologa Ivana Petroviče Pavlova a to s přihlédnutím k jeho vlivu na americkou behaviorální psychologii. Téma použití experimentu v psychologii pak bylo rozšířeno právě o představitele behaviorální či neobehaviorální psychologie, s příkladem konkrétních experimentů. Zvláštní zřetel je kladen na použití experimentální metody v archeologii, kde je mimo jiné zpracována problematika pravěkého umění. V rigorózní práci úmyslně popisuji použití experimentální metody napříč různými vědními obory, a tím dokazuji, jak je metoda pokusu interdisciplinární, pružná a nadčasová. V závěru práce jednoznačně deklaruji hlavní výhody experimentální metody v kontextu současného výzkumu kultury.
Abstract v angličtině:
The thesis follows on my previous one, where I discussed culturological analysis of experimental method as a research instrument of socio-cultural phenomena. I provided description of experimental method, then I described utilisation of experiment in psychology, but especially archeology and anthropology. The aim of the thesis is to extend the theme but especially to refer where is the potential of experimental method for culturology. The personality of russian physiologist Ivan Petrovič Pavlov was included into the chapter about the history of experiment. I tried to emphasize his effect on the american behavioral psychology. The subject of use of experiment in psychology was extended by some representatives of bahavioral or neobehavioral psychology, with the examples of specific experiments. Especially I pointed out to use of experimental method in the area of archeology, where the issue of prehistoric art is compiled. In this thesis I deliberately describe many kinds of using experimental method across the various sciences and thereby I prove that the experimental method is so interdisciplinary, flexible and timeless. At the end of my thesis I conclusively declare the main advantages of the experimental method in the context of contemporary study of culture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Ehmigová 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Ehmigová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Ehmigová 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB