velikost textu

Role Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích v letech 1979-2009

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích v letech 1979-2009
Název v angličtině:
The Role of Greenland and Nunavut in International Relations in 1979-2009
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Radka Zettlitzerová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD.
Oponent:
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Id práce:
115083
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Grónsko, Nunavut, Inuité, Arktická suverenita, mezinárodní vztahy
Klíčová slova v angličtině:
Greenland, Nunavut, The Inuit, Arctic sovereignty, International relations
Abstrakt:
Abstrakt Grónsko a Nunavut jsou území s určitou mírou samosprávy. Grónsko získalo svůj autonomní statut v roce 1979, když vstoupil v platnost Zákon o grónské samosprávě, a v případě Nunavutu se tak stalo s jeho vznikem v roce 1999 na základě dokumentů Dohody o územních požadavcích Nunavutu a Zákonu o Nunavutu. V pravomocích obou autonomií sice nejsou záležitosti spojené se zahraniční politikou, ale existují možnosti, jak se Grónsko a Nunavut mohou v mezinárodních vztazích angažovat – například prostřednictvím iniciativ Inuitů, většinových obyvatel Grónska i Nunavutu. Bakalářská práce Role Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích v letech 1979 – 2009 se snaží odpovědět na otázku, zda výše zmíněné dokumenty umožňují Grónsku a Nunavutu participovat v mezinárodních vztazích, zda je můžeme považovat za subjekty mezinárodního práva a zda lze uvést příklady jejich mezinárodní aktivity. Autorka obhajuje hypotézu, že i přes to, že dle ústavních dokumentů nemají Grónsko ani Nunavut oprávnění jednat samostatně v zahraničních otázkách, mohou se zejména prostřednictvím organizací Inuitů účastnit mezinárodních jednání a do určité míry rozhodovat o své zahraniční politice. První část této práce uvádí základní geografický, socioekonomický a historický přehled ke Grónsku a Nunavutu. Druhá část se věnuje otázce oprávněnosti jednání Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích, přičemž třetí část se snaží o uvedení konkrétních příkladů. Závěrečná část v krátkosti srovnává vlivy změny klimatu na obě území.
Abstract v angličtině:
Abstract Greenland and Nunavut are territories with a limited measure of autonomy. Greenland obtained it´s autonomy when the Greenland Home Rule Act came into effect. Nunavut instead, obtained it's autonomy from the moment it was created in 1999, via the Nunavut Land Claims Agreement and the Nunavut Act.. Both Greenland and Nunavut have no authority to interfere with international affairs, but they do have options to get involved via different Inuit organizations (the majority of the population both Greenland and Nunavut are Inuits). This bachelor thesis, Role of Greenland and Nunavut in international relations in 1979 – 2009, aims to find an answer to the possibility of Greenland and Nunavut having an active part in international affairs (based on the documents mentioned above), if they can be considered of subjects of the international law and if some examples of their international involvement even can be mentioned. Even though according to their constitutional acts, niether Greenland nor Nunavut are allowed to act independently in matters of international affairs, the author of this thesis defends the hypothesis that in fact they can, participate in international discussions and even, on a limited scale, decide their own foreign policy. The first part of this thesis introduces a basic geographical, social-economic and historical overview of Greenland and Nunavut. The second part is devoted to the question of legitimacy of their actions in the international affairs and the third is trying to specify particular examples. The ending compares the effects of climate change on both territories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radka Zettlitzerová 332 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radka Zettlitzerová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radka Zettlitzerová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB