velikost textu

Národní stereotypy: příklad Čechů v 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Národní stereotypy: příklad Čechů v 19. století
Název v angličtině:
National Stereotypes: The Case of Czechs in the 19th Century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Neugebauer
Vedoucí:
PhDr. Jiří Rak
Oponent:
PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Id práce:
115030
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
národní stereotypy, stereotypy, národ, Češi, 19. století, historické mýty, autostereotyp
Klíčová slova v angličtině:
national stereotypes, stereotypes, nation, Czechs, 19th century, historical myths, autostereotype
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je popsat vznik, využívání a zánik národních stereotypů na příkladu Čechů v 19. století, s důrazem na formování českého autostereotypu. Využívá k tomu kombinaci klasického rozboru odborné literatury zabývající se daným tématem s odkazy na karikaturu. První kapitola se věnuje teoretickému ukotvení pojmů a vytváří tak teoretický základ práce. S využitím především sociologických poznatků definuje národ, stereotyp a národní stereotyp. Dále blíže zkoumá fungování národních stereotypů především vztah auto- a heterostereotypu. Druhá kapitola se věnuje českým národním stereotypům v 19. století. První podkapitola představí vývoj českého národního hnutí a následně zkoumá české národní stereotypy vycházející z historických mýtů. Mezi hlavní témata patří vztah k náboženství: katolické církvi a protestantismu (především husitství), odmítnutí šlechty a sakralizaci plebejství a také heterostereotypům Němců, Slovanů a Habsburské monarchie. Druhá podkapitola se soustředí na české národní stereotypy ve vypjatých 90. letech z pohledu mladočechů, realistů a sociálních demokratů.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this thesis is to explore the birth, the use and the disappearance of national stereotypes on the example of Czechs in the 19th century, focusing on the formation of Czech national autostereotypes. To this end, it utilizes a combination of classical study of literature dealing with said subject and with use of caricature. In the first chapter of the thesis basic terms such as the nation, the stereotype and the national stereotype are defined with the help of sociological knowledge mainly. Then the relation between autostereotypes and heterostereotypes is described. The first chapter thereby constitutes a theoretical framework for the whole thesis. The second chapter deals with Czech national stereotypes in the 19th century and is further divided in two parts. In the first part the history of Czech national movement is briefly introduced. Then the national stereotypes based on historical myths are examined, the main subjects being the relationship to the Catholic Church and Protestantism (especially the Hussites), the rejection of aristocracy, the sacralisation of plebeianism and the heterostereotypes about Germans, Slavs and the Habsburg monarchy. The second part focuses on the use of national stereotypes in the tense 1890s from the point of view of the Young Czech Party, the Progessive Party and Social Democrats.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Neugebauer 565 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Neugebauer 4.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Neugebauer 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Neugebauer 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Rak 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB