text size

Modifikace společného jmění manželů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Modifikace společného jmění manželů
Titile (in english):
Modification of marital property
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Markéta Szabo
Supervisor:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Opponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Thesis Id:
11493
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
24/04/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Modifikace společného jmění manželů Zúžení společného jmění manželů Předmanželská smlouva
Keywords:
Modification of marital property Reduction of marital property Pre-nuptial agreement
Abstract (in czech):
Abstrakt: Obsahem této práce je zejména výklad k základním otázkám modifikace společného jmění manželů, zahrnující podmínky možného odklonu od zákonného režimu manželského majetkového práva a přímé účinky těchto změn na majetkové vztahy manželů. Mimo to tato práce zahrnuje i zkoumání dalších důsledků modifikace společného jmění manželů na majetkové poměry manželů v širších souvislostech a při nestandardních situacích – jako například ve vztahu k třetím osobám, při výkonu soudního rozhodnutí pro závazek jednoho z manželů či při insolvenčním řízení na majetek jednoho z manželů. Tento výklad společně s popisem právní úpravy možnosti odklonu od základních zákonných ustanovení upravujících majetkové právo manželů ve Spolkové republice Německo a znázorněním vývoje historických institutů umožňujících odchýlení od základní zákonné úpravy manželského majetkového práva je pak východiskem pro komplexní zhodnocení právní úpravy a pro přijetí doporučení de lege ferenda, nacházející se v závěru práce.
Abstract:
Abstract: The content of this thesis is basicly an explanation of basic issues of the modification of the community property of spouses, including especially conditions of a possible deviation from the legal property conditions of spouses and direct effects of the legal condition change on the spouses´ property relationships. Furthermore the thesis also contents investigation in further consequences of the modification of the community property of spouses for the spouses´ property relationships in a broad context and in non-standard situations – e. g. in relation to third persons, at the execution of decision of obligation of one of the spouses, or at an insolvency proceeding on the property of one of the spouses. This explanation together with the description of the legal regulation of the modification of legal provisions regulating the marital property law in the Federal Republic of Germany and with the illustration of the development of historic institutes enabling the deviation from the basic legal regulation of the marital property law is the base for a complete evaluation of the legal regulation and for adoption of recommendations de lege ferenda, which are presented at the end of the thesis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Markéta Szabo 599 kB
Download Abstract in czech JUDr. Markéta Szabo 43 kB
Download Abstract in english JUDr. Markéta Szabo 31 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 21 kB
Download Opponent's review JUDr. Tomáš Pohl 29 kB
Download Defence's report 241 kB