velikost textu

Modifikace společného jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modifikace společného jmění manželů
Název v angličtině:
Modification of marital property
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Szabo
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
11493
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Modifikace společného jmění manželů Zúžení společného jmění manželů Předmanželská smlouva
Klíčová slova v angličtině:
Modification of marital property Reduction of marital property Pre-nuptial agreement
Abstrakt:
Abstrakt: Obsahem této práce je zejména výklad k základním otázkám modifikace společného jmění manželů, zahrnující podmínky možného odklonu od zákonného režimu manželského majetkového práva a přímé účinky těchto změn na majetkové vztahy manželů. Mimo to tato práce zahrnuje i zkoumání dalších důsledků modifikace společného jmění manželů na majetkové poměry manželů v širších souvislostech a při nestandardních situacích – jako například ve vztahu k třetím osobám, při výkonu soudního rozhodnutí pro závazek jednoho z manželů či při insolvenčním řízení na majetek jednoho z manželů. Tento výklad společně s popisem právní úpravy možnosti odklonu od základních zákonných ustanovení upravujících majetkové právo manželů ve Spolkové republice Německo a znázorněním vývoje historických institutů umožňujících odchýlení od základní zákonné úpravy manželského majetkového práva je pak východiskem pro komplexní zhodnocení právní úpravy a pro přijetí doporučení de lege ferenda, nacházející se v závěru práce.
Abstract v angličtině:
Abstract: The content of this thesis is basicly an explanation of basic issues of the modification of the community property of spouses, including especially conditions of a possible deviation from the legal property conditions of spouses and direct effects of the legal condition change on the spouses´ property relationships. Furthermore the thesis also contents investigation in further consequences of the modification of the community property of spouses for the spouses´ property relationships in a broad context and in non-standard situations – e. g. in relation to third persons, at the execution of decision of obligation of one of the spouses, or at an insolvency proceeding on the property of one of the spouses. This explanation together with the description of the legal regulation of the modification of legal provisions regulating the marital property law in the Federal Republic of Germany and with the illustration of the development of historic institutes enabling the deviation from the basic legal regulation of the marital property law is the base for a complete evaluation of the legal regulation and for adoption of recommendations de lege ferenda, which are presented at the end of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Szabo 599 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Szabo 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Szabo 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 241 kB