velikost textu

Koncept aliance: americko-japonské bezpečnostní spojenectví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept aliance: americko-japonské bezpečnostní spojenectví
Název v angličtině:
Concept of the Alliance: US-Japanese Security Cooperation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Kunstýř
Vedoucí:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
114921
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spojené státy - Japonsko - japonská ústava - japonské ozbrojené síly - regionální bezpečnost - aliance
Klíčová slova v angličtině:
United States - Japan - Japanese constitution - Japanese armed forces - regional security - alliance
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na otázku současného americko-japonského bezpečnostního spojenectví. Region severovýchodní Asie prochází v současnosti významnými bezpečnostně-politickými změnami. Dlouhodobě silné postavení Spojených států je zde konfrontováno se sílícími ambicemi Číny, jejíž teritoriální spory s Japonskem se mohou stát zkouškou pevnosti americko-japonského spojenectví. Přestože je toto spojenectví běžně označováno jako aliance (U.S.-Japan Alliance, Pacific Alliance, apod.), definiční znaky pojmu aliance v mnoha ohledech nenaplňuje. Tato práce analyzuje americko-japonské bezpečnostní spojenectví z hlediska pojmu bezpečnostní aliance a jeho jednotlivých atributů. Pojem aliance, jak ho chápe autor, je vymezen v první části práce. Druhá část aplikuje tento pojem na realitu americko-japonského spojenectví a následně hodnotí, do jaké míry každá ze stran jednotlivé atributy tohoto pojmu naplňuje, případně nenaplňuje. Poznatky z této práce mohou sloužit jako základ pro další výzkum týkající se tématu americko-japonských vztahů, především otázku budoucího vývoje tohoto bezpečnostního spojenectví.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines the U.S.-Japan security alliance. The strategic and security environment of the Northeast Asia region is currently undergoing a rapid change. The strong position of the United States in this region is challenged by China, whose ongoing territorial disputes with Japan may test the resilience of the U.S.-Japan alliance. Although the U.S.-Japan partnership is commonly denominated as an alliance (U.S.-Japan Alliance, Pacific Alliance), it might not fulfil all the basic attributes of the concept of military alliance. This thesis analyses the U.S.-Japan alliance in terms of the concept of military alliance and its essential elements. The concept of alliance as understood by this paper is defined in the first chapter. The second chapter applies this concept to the nature of the U.S.-Japan alliance and subsequently discusses to what degree each of the parties of the alliance meets the requirements of the essential elements of the concept. By investigating how the reality of the U.S.-Japan alliance corresponds with the concept of military alliance, this thesis offers the basis for further research of the U.S.-Japan military cooperation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kunstýř 822 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kunstýř 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kunstýř 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB