velikost textu

Šestistranné rozhovory: cesta k vyřešení severokorejského jaderného problému?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Šestistranné rozhovory: cesta k vyřešení severokorejského jaderného problému?
Název v angličtině:
Six-Party Talks: A Solution to the North Korean Nuclear Threat?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Šára
Vedoucí:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Id práce:
114918
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
šestistranné rozhovory - Spojené státy - Severní Korea - jaderná bezpečnost - mezinárodní vyjednávací mechanismy - denuklearizace
Klíčová slova v angličtině:
Six-Party Talks - United States - North Korea - nuclear security - international negotiation mechanisms - denuclearization
Abstrakt:
Severokorejský jaderný program se stal mezinárodním problémem na začátku 90. let 20. století. Spojené státy sice s KLDR uzavřely tzv. Rámcovou dohodu, podle které měl být program zastaven, avšak dohoda nebyla v následujících letech plněna. Severní Korea navíc začala tajně pracovat na obohacování uranu. Po odhalení tohoto programu vypukla tzv. druhá nukleární krize na Korejském poloostrově. Spojené státy poučené neúspěchem předchozích bilaterálních snah se zasazovaly o multilaterální řešení severokorejského jaderného problému a s cílem vyvinout na KLDR společný tlak přizvaly k jednání Čínu, Japonsko a Jižní Koreu. Účast Ruska si vyžádala KLDR. Zástupci těchto čtyř států společně s představiteli USA a Severní Koreje se poté mezi lety 2003 a 2007 sešli celkem k šesti kolům jednání. Během šestistranných rozhovorů ovšem nebylo dosaženo deklarovaného cíle, tedy denuklearizace Severní Koreje, a k jejich definitivnímu konci došlo v dubnu 2009 odstoupením KLDR. Neúspěch šestistranných rozhovorů způsobila hlavně nevyzpytatelnost severokorejského režimu a také příliš odlišně zájmy a priority jednotlivých aktérů. První část této práce nabídne nástin vývoje severokorejského jaderného programu a představí koncept šestistranných rozhovorů jako takový. Druhá část stručně shrne průběh dosavadního jednání a třetí pak zanalyzuje politická východiska, zájmy, cíle a limity zapojení do jednání jednotlivých účastníků. Závěrečná část práce komplexně zhodnotí koncept šestistranných rozhovorů a pokusí se jej zasadit do obecnějšího rámce multilaterálního vyjednávání jakožto možnosti řešení mezinárodních krizí.
Abstract v angličtině:
North Korea's nuclear program has become an international issue in the early 1990s. Even though the United States and the DPRK signed the Agreed Framework under which the program should have been stopped the agreement’s provisions were not fulfilled in the coming years. In the late 1990s North Korea began secretly working on uranium enrichment program. The second nuclear crisis on the Korean Peninsula started after this program was discovered by the CIA. The United States knew that previous bilateral efforts were not successful and therefore called for a multilateral solution to the North Korean nuclear problem. It aimed to apply joint pressure on the DPRK and that is why China, South Korea and Japan were invited to participate in the negotiations. Russia was invited to the Talks by the DRPK. The representatives of these four states together with the U.S. and North Korea met for a total of six rounds of the Six-Party Talks between 2003 and 2007. The main goal of denuclearization of North Korea was not achieved, however. The Six-Party Talks ended in April 2009 when North Korea announced its withdrawal from the Talks. The failure of the Six-Party Talks was caused mainly by the unpredictability of the North Korean regime. Moreover, the interests and priorities of individual actors were far too different to allow for a widely acceptable compromise. The first part of this thesis offers an outline of the development of the North Korean nuclear program and introduces the concept of the Six-Party Talks. The second part briefly summarizes previous rounds of the talks and the third part focuses on the attitudes, interests and expectations of the individual players. The final part comprehensively evaluates the concept of the Six-Party Talks and aims to place it into the general framework of multilateral negotiations as an alternative solution of international crises.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Šára 350 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Šára 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Šára 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 40 kB