velikost textu

Veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele a jejich finančně-právní aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele a jejich finančně-právní aspekty
Název v angličtině:
Public contract from the perspective of public authority and their financial and legal aspects
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martina Jurošková
Vedoucí:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
114901
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejná zakázka, Veřejný rozpočet, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Klíčová slova v angličtině:
Public contract, Public budget, The Office for the Protection of Competition
Abstrakt:
Abstrakt Právo veřejných zakázek je zajímavou a velmi dynamickou částí českého práva. Podléhá zejména úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ale je modifikováno také úpravou evropskou. Významnou roli zde hrají rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tato rigorózní práce s názvem „Veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele a jejich finančně-právní aspekty“ pojednává o veřejných zakázkách zejména z pohledu veřejného zadavatele. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a nastíněny některé aktuální problémy. První kapitola by měla přinést základní pohled na věc. Druhá kapitola pojednává především o vztahu veřejných zakázek k veřejným rozpočtům. Pozornost je zaměřena zejména na územní samosprávné celky – na obce. Třetí kapitola nabízí bližší pohled na veřejné zakázky jako takové. Nabízí rozdělení a definice jednotlivých kategorií zadavatelů, rozdělení veřejných zakázek podle druhu i podle výše předpokládané hodnoty. Čtvrtá kapitola se věnuje procesní části práva veřejných zakázek. Jde o ustanovení pro zadávání veřejných zakázek, jejich hodnocení, až po výběr nejvhodnější nabídky a další aspekty s tím související. Předposlední část práce patří dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách. Jejím obsahem je tzv. námitkové řízení, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, i soudní přezkum. Dále blíže pojednává o odpovědnosti ve veřejných zakázkách, a to z pohledu práva soutěžního, občanského, pracovního i trestního. Závěr práce tvoří shrnutí a stručný pohled na budoucí úpravu. Zaměřuje se zejména na základní prvky a novinky obou aktuálně projednávaných novel zákona.
Abstract v angličtině:
Abstract Law on public procurement is very interesting and dynamic part of the Czech law. It is subjected to adjustment in particular Act No. 137/2006 Coll., On Public Procurement, as amended, but is also modified by legislation of the European law. Important are decisions of the European Court of Justice. This thesis entitled "Procurement from the perspective of public authority and their financial and legal aspects" deals with public procurement in particular from the perspective of public authority. The introduction explains the basic concepts and outlines some current problems. The first chapter should provide fundamental insights. The second chapter deals primarily with the relationship of public contracts to public budgets. Attention is focused on local government units - the municipality. The third chapter brings a closer look at the public contracts as such. It offers a definition of each division and category of contracting authority, division of public contracts by type and pursuant to the above estimated value. The fourth chapter deals with the procedural part of public procurement law such asprovisions for the procurement, evaluation, selection of the best offer and other related aspects. The penultimate part of the thesis includes supervision of compliance with the Public Procurement Act. It contents the opposition proceedings, proceedings at the Office for Protection of Competition, as well as judicial review. In addition, further discusses accountability in public contracts from the perspective of competition law, civil, labour and criminal law. Conclusion of the thesis consists of the summary and a brief view of the future legislation. It focuses in particular on the basic elements and news of both currently discussed amendments to the Act. The penultimate part of the work includes supervision of compliance with the Public Procurement Act. Its content is the opposition proceedings, proceedings before the Office for Protection of Competition, as well as judicial review. In addition, further discusses accountability in public procurement from the perspective of competition law, civil, labor and criminal law. Conclusion The work consists of a summary and a brief view of the future adaptation. It focuses in particular on the basic elements of both the news and currently discussed amendments to the Act.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Jurošková 786 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Jurošková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Jurošková 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 399 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 80 kB