velikost textu

Alexander Schmemann´s Ecclesiology: Witnessing the Crisis within the Orthodox Church.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alexander Schmemann´s Ecclesiology: Witnessing the Crisis within the Orthodox Church.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Cristian Panaitescu, Ph.D.
Školitel:
Doc. Ivana Noble, PhD.
Oponenti:
Mgr. Kateřina Bauerová
prof. Joost van Rossum
Id práce:
114889
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Ekumenický institut (27-EI)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Systematická a praktická teologie (SPT4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Dizertační práce Christiana Panaitescu zkoumá ekleziologii Alexandra Schmemanna v souvislosti s krizí uvnitř pravoslavné církve. Sleduje zásadní změny, kterým musela Schmemannova generace pravoslavných teologů v emigraci čelit: bolševická revoluce v Rusku a její důsledky, situace cizinců žijících v odlišné kultuře, posun k situaci, kdy církev nemá pevné místo ve společnosti ani není zakořeněná v každodenním životě lidí, a konečně hledání teologických základů liturgické a duchovní zkušenosti, kterou tito teologové považovali za formativní. Práce ukazuje krizi jako proces mající své teologické, kulturní, sociální a politické kořeny a důsledky. Panaitescu následuje způsob, jakým tuto krizi vnímal a zpracovával Alexander Schmemann ve své teologii, jmenovitě ve své liturgické a sakramentální teologii. Vzhledem k tomu, že krize v pravoslavné církvi byla mnohovrstevným jevem, dizertační práce si všímá jejích různých dimenzí prostřednictvím sledování vývoje ruské emigrantské teologie, která se vyrovnávala s faktem, že byla doposavad pod vlivem západní novoscholastiky, dále s nesouladem mezi liturgickým životem pravoslavné církve a její teologií a nakonec s problematikou vztahu pravoslavné církve a světa. Dizertace identifikuje pozitivní stránky Schmenannova chápání zásady lex orandi est lex credendi a potenciál světa stát se místem prostředkujícím Boží přítomnost. Dizertace se kriticky staví k Schmemannovým nejasným argumentům týkajícím se hranic pravoslavného svědectví ve světě a odkazů k slavení eucharistie jako nejlepšímu řešení této mnohovrstevné a složité krize. Na druhou stranu oceňuje Schmemannovu ekleziologii jako užitečný příspěvek k vnímání krizových změn v pravoslavné církvi a k nalezení správného vztahu ke kořenům a poslání pravoslaví vzhledem k ostatním křesťanským teologiím a k liturgickým zkušenostem.
Abstract v angličtině:
Summary The thesis of Cristian Panaitescu analyses Alexander Schmemann's ecclesiology in relation to the crisis within the Orthodox Church. It follows the decisive turning points Schmemann’s generation of Orthodox Theologians living in emigration had to face: The Bolshevik revolution in Russia and its consequences; being strangers in different cultures; moving to the situation where Church no longer had a firm place in society and embedded structures of life; seeking for theological foundations that would be corresponding to the liturgical and spiritual experience the Orthodox theologians found formative. Thus it shows the crisis as a process with theological, cultural, social and political reasons and implications. Panaitescu follows how Alexander Schmemann witnessed this crisis and dealt with it in his theology, namely within his liturgical and sacramental theology. Given that the crisis within the Orthodox Church has been a multi-layered reality, the thesis refers its various dimensions as it follows the evolution of Russian émigré theology as it has dealt with being previously dominated by Western neo-scholasticism the disruption between the liturgical life of the Orthodox Church and Orthodox theology, and eventually regarding the relationship between the Orthodox Church and the world. The dissertation identifies the positive aspects of Schmemann's understanding of the rule lex orandi est lex credendi and of the potentiality of the world becoming a mediating place for God's presence. The thesis criticizes Schmemann's less than clear arguments concerning the restrictive boundaries of the Orthodox witness in the world and the adequacy of the Eucharist being the ultimate solution for the multi-layered and complicated crisis. On the positive side, Schmemann's ecclesiology is appreciated as a useful contribution to seeing the turning points of the Orthodox Church as new possibilities of finding a right relationship to its roots and its mission, and a right relationship with other Christian theologies and liturgical experiences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Cristian Panaitescu, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Cristian Panaitescu, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Cristian Panaitescu, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Bauerová 2.36 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Joost van Rossum 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 559 kB