velikost textu

Cardiac ischemic tolerance in rats subjected to adaptation to chronic hypoxia and physical exercise: the role of TNF-alpha.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cardiac ischemic tolerance in rats subjected to adaptation to chronic hypoxia and physical exercise: the role of TNF-alpha.
Název v češtině:
Ischemická tolerance srdcí potkanů adaptovaných na chronickou hypoxii a fyzickou zátěž: úloha TNF-alfa.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Chytilová
Školitel:
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.
Id práce:
114822
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Fyziologie živočichů (P1521)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ischemie, reperfuze, ochrana srdce, chronická hypoxie, cvičení, tumor nekrotizující faktor alfa
Klíčová slova v angličtině:
ischemia, reperfusion, cardiac protection, chronic hypoxia, exercise, tumor necrosis factor alpha
Abstrakt:
Abstrakt Kardiovaskulární choroby jsou zodpovědné za více než 50% celkové úmrtnosti a proto patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory zdraví. Ischemická choroba srdeční patřící mezi ně je hlavní příčinou úmrtnosti vůbec. Z celého spektra různých kardioprotektivních fenoménů jsme si vybrali: 1) adaptaci na chronickou normobarickou hypoxii (CNH) jako tradiční experimentální model používaný v naší laboratoři a 2) protektivní efekt fyzické zátěže, který v posledních letech představuje slibný a klinicky významný protektivní mechanismus. Disertační práce je založena na dvou publikacích. Cílem první studie bylo charakterizovat expresi hlavního prozánětlivého cytokinu, TNF-α, v srdcích potkanů adaptovaných na chronickou normobarickou hypoxii (CNH). Chronické podávání inhibitoru TNF-α, infliximabu, bylo použito pro upřesnění role TNF-α v CNH. Ukázali jsme, že zvýšená hladina TNF-α v srdci během adaptace na CNH se podílela skrz svůj receptor TNFR2 a jaderný faktor κB na aktivaci protektivní redoxní signalizace se zvýšenou antioxidační ochranou. Tato adaptativní cesta se účastní protektivního efektu CNH na snížení velikosti infarktu myokardu. Cílem druhé studie bylo zjistit, zda fyzická zátěž a CNH mohou mít aditivní účinek v ochraně potkaního srdce. Zjistili jsme, že jak CNH tak i fyzická zátěž snižují velikost infarktu, ale jejich kombinace poskytuje stejnou úroveň protekce jako CNH samotná. Vysoká ischemická tolerance CNH srdcí přetrvává i po skončení fyzické zátěže, pravděpodobně udržením zvýšené antioxidační kapacity navzdory snižující se TNF-α dependentní protektivní signalizace. Závěrem lze říci, že TNF-α je zapojen do kardioprotektivního mechanismu CNH a, že pravidelná fyzická zátěž potkanů prováděná v hypoxických podmínkách poskytla stejný efekt na zmenšení velikosti infarktu myokardu jako CNH samotná. Všechny tyto poznatky významně přispívají k aktuálním poznatkům o kardioprotektivních mechanismech adaptace na CNH a fyzickou zátěž. klíčová slova: ischemie, reperfuze, ochrana srdce, chronická hypoxie, cvičení, tumor nekrotizující faktor alfa
Abstract v angličtině:
Abstract Cardiovascular diseases represent the most important health risk factors because they are responsible for more than 50% of total mortality. Among them, the ischemic heart disease is leading cause of mortality. From the whole spectrum of different cardioprotective phenomena we have selected: 1) adaptation to chronic normobaric hypoxia (CNH) as the traditional experimental model in our laboratory area and 2) protective effect of exercise which in recent years represents promising and clinically relevant protective mechanism. The whole thesis is based on two studies. Aim of the first study was to characterize the expression of the main pro-inflammatory cytokine, TNF-α, in hearts of rats adapted to CNH. Chronic TNF-α inhibition by infliximab was used for discovering of certain role of TNF-α in CNH. We showed that increased myocardial level of TNF-α during adaptation to CNH was contributed via its receptor TNFR2 and nuclear factor κB-dependent activation of protective redox signalling with increased antioxidant defence. This adaptive pathway participates on the infarct size-limiting effect of CNH. Aim of the second study was find out whether exercise training and CNH could play synergy in cardiac protection in rats model. We reported that CNH and exercise reduced infarct size but their combination provided the same degree of protection as CNH alone. High ischemic tolerance of the CNH hearts persists after exercise, possibly by maintaining the increased antioxidant capacity despite attenuating TNF-α- dependent protective signalling. In conclusion, TNF-α is involved in the cardioprotective mechanism afforded by CNH, and regular exercise training of rats during their adaptation to CNH conferred the same infarct size-limiting effect as CNH alone. All these findings significantly contribute to the actual information about the cardioprotective mechanisms of adaptation to CNH and physical training. key words: ischemia, reperfusion, cardiac protection, chronic hypoxia, exercise, tumor necrosis factor alpha
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Chytilová 1.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anna Chytilová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Chytilová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Chytilová 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. 385 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 456 kB