velikost textu

Manipulace v pedagogické interakci - Učitel jako oběť manipulace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manipulace v pedagogické interakci - Učitel jako oběť manipulace
Název v angličtině:
Manipulation in the pedagogical interaction - Teacher as a victim of manipulation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Harder
Oponenti:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
114759
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
12. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Převážná část laické veřejnosti má o profesi učitele velmi zkreslené představy a navíc vykazuje tendenci dávat učitelům vinu i za problémy, které přesahují rámec jejich kompetencí. I přes skutečnost, že pedagogickou interakci ovlivňuje celá řada různých faktorů a že se nikdy nejedná o jednosměrný proces, si veřejnost stále častěji odmítá připustit jakoukoliv spoluzodpovědnost při výchově a vzdělávání další generace. Namísto podání pomocné ruky bývá činnost snad každého učitele ve značné míře znesnadňována, ne-li přímo mařena zásahy mnoha vnějších i vnitřních činitelů, což se velmi negativním způsobem odráží v celém systému našeho školství. Pokud si společnost nezačne uvědomovat důležitost a náročnost učitelské profese a nezajistí všem pedagogům lepší podmínky pro jejich práci, nebudou obětí nepříliš uspokojivého stavu našeho školství pouze samotní pedagogové, nýbrž všechny zúčastněné strany, které do pedagogických interakcí vstupují.
Abstract v angličtině:
Annotation The overwhelming majority of the public has very distorted beliefs about the teaching profession and in addition to that, the public shows the tendency to blame the teachers even for those problems which fall outside the scope of their authority. In spite of the fact that the pedagogical interaction is influenced by many factors and that it never concerns a one-way process, society refuses to admit any joint responsibility in the upbringing and educating of the next generation. Instead of offering a helping hand, the work of almost every teacher is to a large extent made more difficult if not directly wasted by the interference of many external and internal factors, which is reflected in negative way in the entire system of our education. Unless society becomes conscious of how important and challenging the teaching profession is and does not secure better working conditions for all teachers, not only the teachers themselves will be the victims of very dissatisfactory conditions in our educational system, but all participating parties who join the pedagogical interactions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Harder 675 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Harder 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Harder 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 232 kB