velikost textu

Efekt nutričních intervencí na vlastnosti tukové tkáně u obézních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efekt nutričních intervencí na vlastnosti tukové tkáně u obézních
Název v angličtině:
Effect of nutritional intervention on characteristics of adipose tissue in obese
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Eva Krauzová, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD.
Oponenti:
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D.
Id práce:
114563
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav patofyziologie (12-UFYP)
Program studia:
Preventivní medicína (P5109)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Obezita je celosvětově nejrozšířenější metabolické onemocnění a její trvalý vzestup je alarmující. Závažnost obezity spočívá v tom, že je spojena s výrazným zvýšením rizika metabolických chorob jako je diabetes mellitus (DM) 2. typu, hyperlipidémie, kardiovaskulární a některá nádorová onemocnění. Obezita se tak podílí významně na zvyšování nákladů celého zdravotnického systému. Zásadní pro snížení této zátěže je prevence vzniku výše zmíněných chorob. Tato spočívá jednak v prevenci obezity samotné, jednak v poznání a následném ovlivnění mechanismů vzniku metabolických poruch s obezitou spojených. Podkladem vzniku těchto poruch jsou změny v klíčových metabolických orgánech: tukové tkáni, játrech, kosterním svalu a slinivce břišní. Předkládaná práce se soustředila na obezitou vyvolané poruchy tukové tkáně na úrovni metabolické, endokrinní a imunitní, jednotně prezentované jako dysfunkční tuková tkáň. Pozornost byla specificky věnována škodlivému účinku zvýšených hladin základních makronutrientů (sachardiů a lipidů) a na straně druhé příznivému působení nízkokalorické diety na molekulární charakteristiky tukové tkáně. Získané poznatky osvětlují mechanismy působení výživových podnětů na dysfunkci tukové tkáně na molekulární a buněčné úrovni a poskytují tak důležitý podklad k prevenci obezity a s ní spojených metabolických poruch. Spojitost mezi rizikovými faktory výživy a etiologií vzniku dysfunkční tukové tkáně tak poskytuje vědecky podložená fakta nezbytná k úpravě výživových doporučení. Tento přístup bychom mohli nazvat „Molekulární preventivní lékařství“. Předkládaná dizertační práce je zpracována formou souboru publikací zabývajích se účinkem intervencí vedoucích k elevaci cirkulujících hladin nutrientů – hyperlipidémie, hyperglykémie na straně jedné a kalorickou restrikcí na straně druhé - na charakteristiky podkožní tukové tkáně. Zahrnuto je celkem 6 publikací, které vznikly na Ústavu pro studium obezity a diabetu 3. LF UK nyní nově přejmenovaném Ústavu patofyziologie 3. LF UK. Ústav se ve své výzkumné aktivitě dlouhodobě zabývá výzkumem tukové tkáně, obezitou, metabolickými komplikacemi obezity a jejich prevencí. Práce je tématicky rozdělena do dvou částí. V první části je společným tématem vliv krátkodobých intervencí na prozánětlivý profil jak na úrovni tukové tkáně, tak v cirkulaci. V publikaci č. 1 a 2 je zhodnocen efekt krátkodobé hyperlipidémie a hyperglykémie na imunitní profil tukové tkáně u obézních žen. Publikace č. 3 popisuje efekt jednorázově podaného vysokotukového pokrmu na zánětlivé změny v cirkulaci u mladých zdravých mužů. Publikace č. 4 sleduje regulaci mobilizace mastných kyselin z tukové tkáně během tělesné zátěže při podání metforminu. Druhá část práce zahrnující publikace č. 5 a 6 je tématicky věnována efektu hypokalorické diety a jejích různých fází na modulaci metabolických, endokrinních a imunitních funkcí tukové tkáně u obézních žen. Studie sdružené v této dizertační práci poskytují příspěvky k poznání regulace vzniku prozánětlivého stavu organizmu a úlohy energetického příjmu i hladiny základních makronutrientů v tomto procesu. Tyto střípky vědění mohou přispět k pochopení funkčních změn na úrovni tukové tkáně a vést tak k účinnému rozvoji preventivních a léčebných strategií.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Obesity is the world's most widespread metabolic disease and its continous rise in prevalence is alarming. The severity of obesity is that it is associated with a significant increase in the risk of metabolic diseases such as type 2 diabetes mellitus, hyperlipidemia, cardiovascular disease and some types of cancer. Obesity thus contributes significantly to increasing the cost of healthcare system. Preventing the aforementioned diseases is essential to reduce this burden. This is based both on the prevention of obesity itself, on the other hand, on the knowledge and consequent influence on the mechanisms of metabolic disorders associated with obesity. These disorders are based on changes in key metabolic organs: adipose tissue, liver, skeletal muscle and pancreas. The present thesis is focused on obesity- induced disorders of adipose tissue at the metabolic, endocrine and immune levels, presented as dysfunctional adipose tissue. Special attention was paid to the detrimental effect of elevated levels of basic macronutrients (carbohydrates and lipids) and, on the other hand, to the beneficial effects of low calorie diets on molecular characteristics of adipose tissue. The acquired knowledge illuminates the mechanisms of action of nutritional stimuli on adipose tissue dysfunction at the molecular and cellular level and thus provides an important basis for the prevention of obesity and related metabolic disorders. Thus, the link between nutritional risk factors and the etiology of dysfunctional adipose tissue provides scientifically-based facts necessary to adjust nutritional recommendations. This approach could be called "Molecular Preventive Medicine". This thesis is elaborated in the form of a set of publications dealing with the effect of interventions leading to the elevation of circulating levels of nutrients - hyperlipidemia, hyperglycemia on the one side, and calorie restriction on the other - on subcutaneous adipose tissue characteristics. A total of 6 publications that were created at the Department for the Study of Obesity and Diabetes, newly renamed as Department of Pathophysiology on the Third Faculty of Medicine of Charles University are included. This Department has been engaged in the research of adipose tissue, obesity, metabolic complications of obesity and their prevention for a long time. The thesis is thematically divided into two parts. In the first part, the common theme is the influence of short-term interventions on the pro-inflammatory profile both at the level of adipose tissue and in the circulation. In publication No. 1 and 2 is evaluated the effect of short-term hyperlipidemia and hyperglycemia on the adipose tissue immune profile of obese women. Publication No. 3 describes the effect of a single-dose high- fat meal on inflammatory changes in circulation in young healthy men. Publication No. 4 is focused on the regulation of fatty acid mobilization from adipose tissue during exercise influenced by antidiabetic medication - metformin. The second part of the thesis, which includes publications No. 5 and 6, focuses on the effect of hypocalorie diet and its various phases on the modulation of metabolic, endocrine and immune functions of adipose tissue in obese women. The studies in this thesis provide contributions to the knowledge of the regulation of pro- inflammatory state of the organism and the role of energy intake and the level of basic macronutrients in this process. These fragments of knowledge can help to understand the functional changes at the level of the adipose tissue and thus lead to the effective development of preventive and treatment strategies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Eva Krauzová, Ph.D. 8.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Eva Krauzová, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Eva Krauzová, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Eva Krauzová, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 643 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 404 kB