velikost textu

Evoluční historie polyploidního okruhu Galium pumilum ve Střední Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluční historie polyploidního okruhu Galium pumilum ve Střední Evropě
Název v angličtině:
Evolutionary history of polyploid complex Galium pumilum in Central Europe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Knotek
Vedoucí:
RNDr. Filip Kolář
Oponent:
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
Id práce:
114417
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Galium sudeticum, G. pumilum agg., hybridizace, polyploidizace, retikulátní evoluce
Klíčová slova v angličtině:
Galium sudeticum, G. pumilum agg., hybridization, polyploidization, reticulate evolution
Abstrakt:
Abstrakt Práce shrnuje dosavadní poznatky o polyploidním komplexu Galium pumilum agg. ve střední Evropě a vytváří tak teoretický základ pro navazující diplomovou práci. Většina druhů v rámci agregátu je obtížně determinovatelná, kvůli značné morfologické variabilitě, a pravděpodobně i komplikované evoluční historii zahrnující (opakované) polyploidizace i hybridizace, což vedlo ke značně nejisté taxonomii v rámci tohoto komplexu. Názory na taxonomické členění se v současnosti mění také díky přispění molekulárních metod. Druhy tohoto agregátu se v ČR vyskytují převážně na reliktních stanovištích v ostrůvkovitých areálech, které zřejmě představují pozůstatky poledových migrací a následných fragmentací příhodných biotopů (výjimkou je pouze vysoký polyploid G. pumilum MURRAY). Studiem rodu Galium včetně detailnějších studií zaměřených na problematiku G. pumilum agg., se nejvíce zabývá Friedrich Ehrendorfer, který již od 50. let definoval na základě chorologie, morfologie a karyologie členění komplexu a jehož teorie mohou být dnes, ve světle nových metod, vystaveny ověřování. Galium sudeticum TAUSCH je velmi zajímavý a v ČR zákonem chráněný taxon české flóry, který vyvolává otázky z hlediska evolučního i z hlediska ochrany. Vykazuje pozoruhodný disjunktní výskyt v Krkonoších a na hadcích v západních Čechách (Slavkovský les). Příbuzenské vztahy jeho horských a hadcových populací však doposud nebyly přesvědčivě vyřešeny a je možné, že se jedná o příslušníky odlišných blízce příbuzných taxonů jako je G. valdepilosum H. BRAUN a G. anisophyllon VILL. K vyvození takovýchto závěrů nám však rozdíly ve stanovištních vazbách a morfologické plasticitě nestačí. Proto také v práci uvádím krátký přehled molekulárních metod, kterými bych chtěl postavení druhu G. sudeticum v navazující diplomové práci vyřešit. Klíčová slova: Galium sudeticum, G. pumilum agg., hybridizace, polyploidizace, retikulátní evoluce
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis summarizes current knowledge about the polyploid complex of Galium pummilum agg. in Central Europe. This work should provide a theoretical background for a following diploma thesis. Most species of the aggregate are difficult to be determined due to considerable morphological variability and a complex evolutionary history probably involving recurrent polyploidization and hybridization events. Currently, new molecular methods are changing our opinion on the taxonomical classification within the group. Except for G. pumilum MURRAY, the other species show rather disjunctive distribution and are found on relict habitats. This could be caused by postglacial migration and subsequent area fragmentation. Most of the previous studies focused on Galium were published by Friedrich Ehrendorfer, who since the 50th defined division of the complex on the basis of chorological, karyological and morphological data. With new molecular methods, his hypotheses are now exposed to verification. Galium sudeticum TAUSCH. represents an enigmatic and vulnerable taxon of the Czech flora, that raises various interesting questions from both evolutionary and conservation points of view. It has a remarkable disjunct distribution in the Giant mountains (Krkonoše) and in one serpentine area in western Bohemia (Slavkovský les). The close relationship between the mountain and serpentine populations has not yet been conclusively proven and it is possible that each of them belongs to different closely related species such as G. valdepilosum H. BRAUN and G. anisophyllon VILL. Final conclusions, however, could not be drawn solely on the basis of differences in habitat preferences and morphological plasticity. For this reason, my thesis also contains a brief overview of molecular methods that I want to use for resolving the position of G. sudeticum in my following diploma thesis. Key words: Galium sudeticum, G. pumilum agg., hybridization, polyploidization, reticulate evolution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Knotek 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Knotek 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Knotek 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Filip Kolář 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. 81 kB