velikost textu

Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991
Název v angličtině:
Determinants of Fertility and Regional Differentiation of Fertility in the Czech Republic after 1991
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Roman Kurkin
Školitel:
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Id práce:
114411
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991 Abstrakt Disertační práce se zejména zabývá faktory, které ovlivňují intenzitu plodnosti v České republice v době rozsáhlých změn reprodukčního chování od 90. let 20. století až do současnosti. Stěžejní analytické části jsou provedeny na dvou úrovních. Na individuální úrovni práce využívá údajů ze sčítání lidu 2011 a modeluje počet dětí narozených ženám i počet závislých dětí v rámci hospodařící domácnosti ve vazbě na faktory plodnosti. Zařazeny jsou i determinanty plodnosti na straně partnera. Úhrnná plodnost je zase na agregované okresní úrovni využita jako závislá proměnná, kterou ovlivňují faktory regionální diferenciace transverzální plodnosti. Téma faktorů plodnosti je doplněno obecným shrnutím vývoje kohortní i úhrnné plodnosti, diferenční kohortní plodnosti i regionálního aspektu. Široce je také diskutována metodologická problematika sčítání lidu, odlišných ukazatelů plodnosti a přístupu ke studiu na odlišných měřítkových úrovních. Poprvé v historii poklesla hodnota kohortní plodnosti u žen s ukončenou reprodukcí pod dvě děti na jednu ženu podle dat ze sčítání lidu 2011. Výsledky logistické regrese potvrdily významný vliv rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání na počet narozených dětí z kohortního pohledu. V případě charakteristik zařazení osob do pracovního trhu byly výsledky nejednoznačné. Vliv faktorů ze strany partnera ženy se ukázal být jako méně podstatný. Během posledního čtvrtstoletí se zásadně proměnil regionální obraz úhrnné plodnosti. Agregovaná úroveň analýzy na okresní úrovni vyhodnotila jako velmi významné sociokulturní faktory, které v některých oblastech České republiky intenzitu plodnosti významně snižují. Na budoucí úroveň plodnosti bude mít také zásadní vliv schopnost vysokoškolsky vzdělaných žen harmonizovat své rodinné a pracovní role a v důsledku toho naplnit své reprodukční ambice. Klíčová slova: vývoj úrovně plodnosti, kohortní plodnost, faktory plodnosti, regionální diferenciace plodnosti, sčítání lidu, regresní modely
Abstract v angličtině:
Determinants of Fertility and Regional Differentiation of Fertility in the Czech Republic after 1991 Abstract Dissertation mainly focuses on the factors that affect the level of fertility in the Czech Republic during the extensive changes in reproductive behavior since the 90s of the 20th century to the present. Pivotal analytical parts are conducted on two levels. On an individual level, the work uses data from the 2011 Population and Housing Census and models the number of children ever-born to a woman and the number of dependent children within the private household in relation to the determinants of fertility. Determinants of fertility of a partner are also included. The Total Fertility Rate at the aggregate district level is used as the dependent variable, which is determined by the factors of regional differentiation of the transversal fertility. The issue of determinants of fertility is complemented by general analysis of trends of transversal and cohort fertility rates, differential cohort fertility by various characteristics and the regional aspect. Methodological issues of population censuses, different indicators of fertility and approach to analysis at different scales are also widely discussed. Level of cohort fertility of women beyond the reproductive age was for the first time in the history below the two children per woman threshold according to the data from 2011 Population Census. The results of logistic regression confirmed the significant influence of the marital status and the educational attainment on the number of children ever born. In the case of the person’s labor market characteristics, the results are inconclusive. The influence of determinants of woman's partner are proved to be a less significant. During the last quarter of a century, the regional image of district's Total Fertility Rates were fundamentally changed. The aggregated level of analysis at the district level assessed as very important the socio-cultural factors, which in some areas of the Czech Republic significantly reduces fertility intensity. On the future levels of fertility will also have a major impact the ability of university-educated women to reconcile their family and work roles and to fulfill their reproductive ambitions as a consequence. Keywords: trends of fertility rates, cohort fertility, determinants of fertility, regional differentiation of fertility, population census, regression analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Kurkin 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Kurkin 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Kurkin 9 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Roman Kurkin 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.2 MB