velikost textu

Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva
Název v angličtině:
Accessibility of health care in the Czech Republic according to the geodemographic characteristics of the population
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Novák
Školitel:
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
Id práce:
114410
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dostupnost, zdravotní ambulantní péče, diabetologie, demografické stárnutí, regionální rozdíly, Česko
Klíčová slova v angličtině:
accessibility, outpatient health care, diabetology, demographic aging, regional differences, Czech Republic
Abstrakt:
Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva Abstrakt Veřejné zdravotnictví je téma, které se dotýká každého občana. Zdraví a zdravotní stav obyvatelstva je jedním z hlavních měřítek vyspělosti dané země. Proto je také problematika zdravotnictví tolik diskutovaným tématem. Zdravotní stav obyvatel ovlivňuje řada atributů. Jednak to může být péče jedince o vlastní zdraví. Stravovací návyky, dostatek fyzické aktivity či dbání na prevenci, to jsou atributy, jež může ovlivnit každý jedinec sám. Na druhé straně však existují determinanty, které čerpání adekvátní zdravotní péče ovlivňují. Náklady na zdravotní péči, technické zabezpečení, ale i dostupnost zdravotní péče, jež je tématem této práce, jsou atributy ovlivňující zdravotní stav populace. Povinností všech zainteresovaných aktérů veřejného zdravotnictví je vliv těchto determinantů omezit. Jednou z hlavních překážek čerpání zdravotní péče je její dostupnost. Od 1. 1. 2013 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 307/2012 Sb., které poprvé kvantifikuje dostupnost zdravotní péče. Zmíněná legislativní úprava definuje tzv. místní a časovou dostupnost, která zabezpečuje dostupnost odpovídajícího typu zdravotní péče na základě maximální dojezdové, resp. čekací doby. Problematika dostupnosti je však širším tématem, nežli vyplývá z platné legislativy. Odpovídající dostupnost může být ovlivněna také kapacitou lékařů, jejich demografickou strukturou, ale také ekonomickými možnostmi daného pacienta. Cílem předkládané disertační práce je analyzovat dostupnost zdravotní ambulantní péče na příkladu specializované diabetologické péče, a to z pohledu časové dostupnosti obohacené o atributy, jež dostupnost ovlivňují. Cílem je také zdůraznit nedostatky současného pojetí analýz a navrhnout metodu využitelnou v praxi. Základní rámec poskytuje platná legislativní úprava, přičemž samotná dostupnost zdravotní péče je zde definována značně nejasně a volně. Mimo zmíněného časového hlediska, předkládaná analýza zohledňuje demografickou strukturu obyvatelstva a lékařů, včetně jejich úvazků. Vhodný nástroj pro jednotlivé analýzy poskytuje software ArcGIS a jeho nadstavbová extenze Network Analyst, která z pohledu dopravní dostupnosti umožňuje modelovat reálné situace na síti. Výstupem je vymezení spádových oblastí a poukázání na regionální diferenciace v dostupnosti diabetologické ambulantní péče. Součástí práce jsou také dvě modelové situace, které přibližují možné změny v dostupnosti za předpokladu splnění vstupních podmínek. První modelová situace poukazuje na fakt demografického stárnutí lékařů a zobrazuje změnu dostupnosti v případě odchodu části lékařů do starobního důchodu. Druhá modelová situace predikuje dostupnost ambulantní diabetologické péče v horizontu budoucích deseti let.
Abstract v angličtině:
Accessibility of health care in the Czech Republic according to the geodemographic characteristics of the population Abstract Public healthcare is a subject that affects us all. The health and medical status of the population is a key measure of how advanced a country is. That is why healthcare issues attract so much debate. A number of factors affect the health of a nation. On one hand there are factors such as how individuals look after their health. Dietary habits, sufficient physical exercise and preventive care are all factors that the individual has control over. On the other hand, however, there are determinants affecting whether healthcare take-up is adequate. The cost of providing healthcare and medical equipment together with healthcare accessibility – the topic of this thesis – are factors affecting the population’s health. It is the duty of all public healthcare stakeholders to limit the impact of these determiners. One of the main barriers to healthcare take-up is accessibility. On 1 January 2013 government decree no. 307/2012 Coll. came into effect quantifying healthcare accessibility for the first time. This law stipulates the local and travel time accessibility that ensures accessibility depending on type of healthcare on the basis of an upper travel time limit or waiting period. Accessibility is, however, a more complex issue than would appear from the legislation. Accessibility may be affected by physician capacity, physician demographic breakdown and also the patient’s financial situation. The aim of this dissertation is to analyze the accessibility of outpatient healthcare using specialist diabetes care as a case study and taking into account travel time accessibility and the factors that affect it. The aim is also to highlight any inadequacies in existing analytical concepts and propose a method that can be used in practice. The legislation provides the basic framework; although healthcare accessibility is rather liberally and ambiguously defined. In addition to considering travel time, the analysis also looks at the population and physician breakdown including the number of posts. Arc GIS and Network Analyst extension is a suitable analytical tool enabling us to model the actual network. The outcome is a defined catchment area indicating regional differences in the accessibility of outpatient diabetes care. The thesis also includes two modeled situations indicating potential changes to accessibility if input conditions are met. The first situation modeled highlights the demographic ageing of physicians and illustrates changes to access if a proportion of physicians were to retire. The second modeled situation forecasts the accessibility of outpatient diabetes care in ten years’ time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Novák 7.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Novák 17.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Novák 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Novák 89 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Novák 424 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.78 MB