velikost textu

Problematika depresí u pacientů s farmakorezistentní epilepsií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika depresí u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
Název v angličtině:
Depression issues among patients with pharmacoresistant epilepsy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Kajuková
Oponenti:
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
MUDr. Gabriela Šivicová
Id práce:
114375
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
2. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo zmapování problematiky depresí u pacientů s farmakorezistentní epilepsií. Výzkumnými cíli bylo zjistit, jaká je míra subjektivně vykazovaných depresivních symptomů u souboru pacientů s farmakorezistentní epilepsií, dále porovnání subjektivně měřené míry deprese mezi pacienty s farmakorezistentní epilepsií a běžnou populací. Třetím cílem bylo zmapovat depresivní obtíže u pacientů s farmakorezistentní epilepsií v závislosti na sociedemografických faktorech, tedy v závislosti na pohlaví, věku, rodinném stavu, dosaženém vzdělání a pracovním uplatnění. Posledním výzkumným cílem bylo zmapovat depresivní obtíže u pacientů s farmakorezistentní epilepsií v závislosti na epileptických faktorech, tedy zjistit, zda se míra subjektivně vykazovaných depresivních příznaků u pacientů s farmakorezistentní epilepsií liší v závislosti na typu záchvatů, frekvenci záchvatů za 1 měsíc, počátku onemocnění epilepsií a trvání onemocnění. Metoda a design výzkumu Jako měřící nástroj deprese byla použita Beckova sebeposuzovací škála depresivity BDI v plné, tj. 21 položkové verzi. Výzkum byl proveden na celkem 130 pacientech s farmakorezistentní epilepsií. Výsledky výzkumu Sledované proměnné byly zpracovány za použití těchto statistických metod: Mann- Whitneyův U-test, Kruskal-Wallisův test. U pacientů s farmakorezistentní epilepsií se deprese (mírná až střední, střední až těžká a těžká) prokázala za použití BDI u 24% osob, mírná deprese u 41% osob, u 35% osob byla depresivita v normě. Pacienti s farmakorezistentní epilepsií dosáhli vyšších skórů BDI oproti běžné populaci, na 99% hladině významnosti. Ze sociodemografických faktorů se statisticky významně lišily skupiny rozdělené podle pohlaví a pracovního uplatnění. Statisticky významné rozdíly jsme neprokázali mezi skupinami rozdělenými podle věku, rodinného stavu a vzdělání. Z epileptických faktorů se skóry BDI lišily v závislosti na typu záchvatu a měsíční frekvenci záchvatů. Statisticky významné rozdíly jsme neprokázali mezi skupinami rozdělenými podle počátku onemocnění a trvání onemocnění. Závěr Míra depresivity je u pacientů s farmakorezistentní epilepsií vyšší oproti běžné populaci. Depresivita (mírná až střední, střední až těžká a těžká) se vyskytuje u 24%, u 41% se dle BDI vyskytuje depresivita mírná. Z hlediska sociodemografických fatorů můžeme za rizikový 4 faktor vzniku deprese považovat ženské pohlaví a z hlediska pracovního uplatnění pak dlouhodobou pracovní neschopnost a invalidní důchod. Z epileptických faktorů je vznik deprese závislý na typu záchvatu (nejrizikovějším se jeví parciální komplexní záchvaty) a na frekvenci (s vyšší frekvencí záchvatů roste riziko výskytu deprese).
Abstract v angličtině:
Abstract The research objectives The objectiv of the research was to map the depression problems among patients with pharmacological resistant epilepsy. The research had 4 main goals: Firstly, to find out degree of subjective reported depressive symptoms among a sample of patients with pharmacological resistant epilepsy, then secondly to compare degree of subjective reported depressive symptoms within patients with pharmacological resistant epilepsy and normal populations. The third goal was the mapping of the depression problems among patients with pharmacological resistant epilepsy according to sex, age, family status, education and working use. The last goal was the mapping of the depression problems among patients with pharmacological resistant epilepsy, epileptic factors and according to type of seizures, frequency of seizures in one month, the begining of epilepsy and the duration of epilepsy. Research design and methods We used the full Beck Depression Inventory as measurement scale. The research was performed on 130 patients with pharmacological resistant epilepsy. Research results Monitored variables were evaluated with the application of the following statistical methods: Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test. The level of depression was moderate in 41%, 35% had depression in norm. 24% was depressive (in BDI). The level of depression was significantly higher among patients with pharmacological resistant epilepsy compared to normal population. Another significantly differences were in terms of sex and working use. We did not find out significantly differences when it comes to age, family status, and education categories. We found out significantly differences in the following epileptics factors: type of seizures, frequency of seizures in one month. We did not find out significantly differences to the begining of epilepsy and the duration of epilepsy. Conclusion The level of the depression is significantly higher among patients with pharmacological resistant epilepsy compared to normal population. Depression appeared in 24%, the moderate depression in 41%. Woman gender and long-term working disability are risks factors for developing depression. Risks epileptic factors are type of seizures, frequency of seizures in one month.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Kajuková 879 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Kajuková 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Kajuková 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Gabriela Šivicová 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 78 kB