velikost textu

Pěstounství jako životní cesta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pěstounství jako životní cesta
Název v angličtině:
Fostering as a way of life
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Ďurechová
Oponenti:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
PhDr. Jaroslav Šturma
Konzultant:
PhDr. Jaroslav Šturma
Id práce:
114374
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace ĎURECHOVÁ, M. Pěstounství jako životní cesta. Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, 2011. 163 stran, 17 stran příloh. Rigorózní práce popisuje a analyzuje pěstounství jako zvolenou životní cestu. Práce je členěna na dvě části. V přehledové části představujeme teoretická východiska související s danou problematikou. Vymezujeme základní pojmy, zabýváme se faktory ovlivňujícími pěstounskou péči. Přibližujeme časově jednotlivá období pěstounství spolu s úkoly a problémy, které s sebou mohou přinášet. Podrobněji se věnujeme dětem, které přicházejí do pěstounské péče, jejich potřebám, zažité psychické deprivaci, poruchám přilnutí a s nimi souvisejícími specifickými projevy v chování a prožívání. Rozhovory s pěstouny a křivky pěstounství jsou výchozím materiálem pro kvalitativní analýzu v praktické části práce. Cílem je vyhledání a popsání stěžejních témat a kritických momentů v jednotlivých obdobích pěstounské péče. Vedle prezentace výsledků daného výzkumu se také pokoušíme o obohacení dostupné teorie k dané problematice, navrhujeme způsoby využití získaných poznatků v praxi a dáváme podněty k dalšímu zkoumání v oblasti pěstounské péče. Klíčová slova: Pěstounská péče, pěstoun, prožívání pěstounství, psychická deprivace, psychické potřeby, přilnutí, životní křivka. Abstract ĎURECHOVÁ, M. Fostering as a way of life. Thesis. Prague: Charles University.163 pages, 17 pages of attachments The presented thesis describes and analyses foster care as a life path. The work is divided into two parts. The overview part introduces theoretical background connected to foster care; it describes basic terminology, factors influencing foster care, focuses on individual time periods of foster care, together with tasks and possible problems. In detail, we focus on children who experience foster care, on their needs, psychic deprivation, their attachment and connected specific behaviour and also their experience. In the practical part, we focused on a qualitative analysis of interviews with foster carer. The aim was to find and describe crucial topics and critical moments in individual parts of foster care. Apart from presentation of the survey results, we also try to enrich the theory of foster care, propose ways of putting the results into practice and also enhance further investigation in the area of foster care. Key words: Foster care, foster carer, experience of foster care, psychic deprivation, psychic needs, attachment, life line.
Abstract v angličtině:
Anotace ĎURECHOVÁ, M. Pěstounství jako životní cesta. Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, 2011. 163 stran, 17 stran příloh. Rigorózní práce popisuje a analyzuje pěstounství jako zvolenou životní cestu. Práce je členěna na dvě části. V přehledové části představujeme teoretická východiska související s danou problematikou. Vymezujeme základní pojmy, zabýváme se faktory ovlivňujícími pěstounskou péči. Přibližujeme časově jednotlivá období pěstounství spolu s úkoly a problémy, které s sebou mohou přinášet. Podrobněji se věnujeme dětem, které přicházejí do pěstounské péče, jejich potřebám, zažité psychické deprivaci, poruchám přilnutí a s nimi souvisejícími specifickými projevy v chování a prožívání. Rozhovory s pěstouny a křivky pěstounství jsou výchozím materiálem pro kvalitativní analýzu v praktické části práce. Cílem je vyhledání a popsání stěžejních témat a kritických momentů v jednotlivých obdobích pěstounské péče. Vedle prezentace výsledků daného výzkumu se také pokoušíme o obohacení dostupné teorie k dané problematice, navrhujeme způsoby využití získaných poznatků v praxi a dáváme podněty k dalšímu zkoumání v oblasti pěstounské péče. Klíčová slova: Pěstounská péče, pěstoun, prožívání pěstounství, psychická deprivace, psychické potřeby, přilnutí, životní křivka. Abstract ĎURECHOVÁ, M. Fostering as a way of life. Thesis. Prague: Charles University.163 pages, 17 pages of attachments The presented thesis describes and analyses foster care as a life path. The work is divided into two parts. The overview part introduces theoretical background connected to foster care; it describes basic terminology, factors influencing foster care, focuses on individual time periods of foster care, together with tasks and possible problems. In detail, we focus on children who experience foster care, on their needs, psychic deprivation, their attachment and connected specific behaviour and also their experience. In the practical part, we focused on a qualitative analysis of interviews with foster carer. The aim was to find and describe crucial topics and critical moments in individual parts of foster care. Apart from presentation of the survey results, we also try to enrich the theory of foster care, propose ways of putting the results into practice and also enhance further investigation in the area of foster care. Key words: Foster care, foster carer, experience of foster care, psychic deprivation, psychic needs, attachment, life line.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Ďurechová 5.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Ďurechová 285 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Ďurechová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Ďurechová 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Šturma 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB