velikost textu

Boron doped diamond and its utilization in electroanalysis of derivatives of aromatic compounds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Boron doped diamond and its utilization in electroanalysis of derivatives of aromatic compounds
Název v češtině:
Borem dopovaný diamant a jeho využití v elektroanalýze derivátů aromatických sloučenin
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslava Zavázalová
Školitel:
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.
doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Id práce:
114373
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Analytická chemie (P1403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ampérometrická detekce, borem dopovaný diamant, genotoxické organické sloučeniny, modifikace elektrody, voltametrie
Klíčová slova v angličtině:
Amperometric detection, boron-doped diamond, genotoxic organic compounds, modification of electrode, voltammetry
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je věnována studiu borem dopovaného diamantu jako elektrodového materiálu, jeho vlastnostem a použití v elektroanalytických metodách – ve voltametrii a následně amperometrii v kombinaci s průtokovou metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Série borem dopovaných diamantových filmů byla testována s ohledem na vliv koncentrace boru na jejich morfologii, kvalitu, elektrochemické a spektrální vlastnosti s použitím skenovací elektronové mikroskopie, mikroskopie atomárních sil, Ramanovy spektroskopie, cyklické voltametrie a diferenční pulsní voltametrie. Dále byl zkoumán vliv koncentrace boru na stanovení vybraných látek, jak jejich oxidací (2-aminobifenyl, benzofenon-3), tak jejich redukcí (5-nitrochinolin). Dále byla vyvinuta voltametrická a amperometrická metoda pro stanovení směsi aminobifenylů a aminonaftalenů s použitím borem dopované diamantové elektrody. Byly zkoumány účinky aktivačních čistících programů na signál benzofenonu-3 při použití borem dopované diamantové elektrody a dále stanovení benzofenonu-3 na borem dopované diamantové elektrodě v přítomnosti vybraného surfaktantu. Borem dopovaný diamant jako materiál na bázi uhlíku byl porovnán s dalšími vybranými uhlíkovými materiály jako skelný uhlík a uhlíkový film a jejich modifikacemi. Jejich použití bylo testováno na stanovení1-aminonaftalenu a 2-aminonaftalenu.
Abstract v angličtině:
Abstract This work is devoted to the study of boron doped diamond as electrode material, its properties and use in electroanalytical methods – in voltammetric and subsequently amperometric methods in combination with high performance liquid chromatography. The series of boron doped diamond films was tested with respect to the effect of boron concentration on their morphology, quality, electrochemical and spectral properties using scanning electron microscopy, atomic force microscopy, Raman spectroscopy, and cyclic voltammetry and differential pulse voltammetry. Further, the effect of boron concentration on the determination of selected substances was investigated, both for their oxidation (2-aminobiphenyl, benzophenone-3) and for their reduction (5-nitroquinoline). Furthermore, a voltammetric and amperometric method was developed for the determination of a mixture of aminobiphenyls and aminonaphthalenes using a boron doped diamond electrode. The effects of activation cleaning programs on the signal of benzophenone-3 were investigated using a boron doped diamond electrode, and the determination of benzophenone-3 on boron doped diamond electrode in the presence of the selected surfactant was studied. Boron doped diamond as carbon-based material was compared with other selected carbon materials such as glassy carbon and carbon film and their modifications. Their use has been tested for the determination of 1-aminonaphthalene and 2-aminonaphthalene.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslava Zavázalová 27.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslava Zavázalová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslava Zavázalová 82 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jaroslava Zavázalová 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karolina Pecková, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB