velikost textu

Webová aplikace pro výuku integrálního počtu na střední škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Webová aplikace pro výuku integrálního počtu na střední škole
Název v angličtině:
Web application for teaching of calculus in secondary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Tvrdá
Vedoucí:
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Oponent:
RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Id práce:
114361
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství matematiky pro střední školy (UNCHM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá webovými výukovými materiály, které zahrnují u£ivo integrálního po£tu v rozsahu probíraném na st°ední ²kole. V úvodu je proveden rozbor existujících výukových webových stránek. Je zde hodnocena v¥cná správnost, didaktické zpracování, gra cké zpracování a za°azení interak- tivních prvk·. St¥ºejní £ástí práce je vlastní webová aplikace pro výuku integrál- ního po£tu. Cílem bylo p°edloºit student·m u£ivo atraktivní interaktivní formou p°i zd·razn¥ní názornosti. Krom¥ teoretického základu obsahuje práce mnoºství krokovan¥ °e²ených úloh a moºnost ov¥°ení znalostí prost°ednictvím dvou typ· test·. Dosaºení vyty£ených cíl· práce bylo ov¥°eno krátkým dotazníkovým ²et°e- ním. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with web teaching materials that include calculus in the range discussed at the high school. In the introduction there is an analysis of existing educational websites. There is evaluated correctness, didactic processing, graphic design and the inclusion of interactive elements. The main section is a web applica- tion for teaching calculus. The aim was to give the students curriculum attractive and interactive way to emphasize the clarity. In addition to the theoretical basis the application includes the amount stepping solved tasks and the possibility of verifying knowledge through two types of tests. Achievement of the aims of this work were veri ed by a short questionnaire. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Tvrdá 4.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Tvrdá 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Tvrdá 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. 32 kB