velikost textu

Návrh koncepce psychologické péče pro kardiocentrum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh koncepce psychologické péče pro kardiocentrum
Název v angličtině:
Psychological care design concept for cardiocenter
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ilona Voldřichová
Oponenti:
PhDr. Martin Kořán, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Konzultant:
PhDr. Martin Kořán, CSc.
Id práce:
114335
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
2. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Rigorózní práce se zabývá tématem začlenění klinické psychologie do konceptu současné kardiologické medicíny. Moderní lékařská věda léčí pacienty nejen po stránce somatické, ale při léčbě zohledňuje i osobnost nemocného. Klinický psycholog ve své konziliární činnosti aplikuje poznání psychologické teorie a psychofyziologických mechanismů ve prospěch diagnostického i léčebného uvažování o nemocném. Cílem této práce je informovat o přínosech práce klinického psychologa v léčbě pacienta s diagnózou kardiovaskulárního onemocnění. (A) Psychologická péče o hospitalizované pacienty zahrnuje zejména: (1) Krizovou intervenci (KI), tj. práci s pacientem v subjektivně tíživé životní situaci. U lůžkových pacientů představuje tento typ péče nejčastěji indikovaný druh intervence. (2) Předoperační přípravu nemocného před kardiochirurgickým výkonem, jejímž cílem je zamezit dopadu nepříznivého psychického stavu na předoperační i pooperační vývoj. (3) Individuální přístup k osobnostně komplikovaným pacientům může nejen pomoci samotnému nemocnému, ale i podpořit pacientovu spolupráci se zdravotníky. (B) Psychické potíže nemocných v ambulantní kardiologické praxi: (1) U některých pacientů nastupuje depresivní porucha jako reakce na zdravotní zátěž se všemi důsledky na kvalitu života. (2) Kardiologové jsou často vyhledávanými odborníky pacienty úzkostnými, respektive pacienty se symptomatologií panických atak. Je to proto, že příznaky těchto poruch ve svých projevech imitují symptomy kardiovaskulární. (3) Individuální psychologickou péči zasluhuje řada nemocných s nově implantovaným kardiostimulátorem (KS) stejně tak, jako nemalý počet pacientů se zavedeným kardioverterem-defibrilátorem (ICD). (4) U poruch funkčních (psychosomatických) může pacient, společně s psychologem, psychoterapeuticky pracovat na maladaptivních zátěžových vzorcích prožívání a chování, které plní funkci stresoru a jsou doprovázeny patofyziologickými reakcemi. (5) Diagnostická práce psychologa je vhodnou diferenciálně diagnostickou metodou u pacientů s kolapsovými stavy. (6) Psycholog rozšiřuje možnosti práce s pacienty trpícími kognitivní poruchou vzniklou ischemizací mozku. Pomocí neuropsychologických metod vyšetření přispívá ke zhodnocení stavu kognice.
Abstract v angličtině:
Summary in English My thesis is focused on integration of diagnostic and terapeutic methods of clinical psychology into the concept of contemporary cardiology. Modern medicine consider not only somatic aspects of patient´s ilness, but also the aspects of personalitie´s diferencies and needs. Psychologist applies the knowledge of psychological theories and psychophysiological mechanisms into the field of clinical diagnostic and treatment thinking about the individual patient. (A) Psychologic treatment of in-patients involves: (1) Crisis intervention (KI), i.e. treatment of the patients with urgent psychological difficulties. Cisis intervention presents the most indicated type of intervention in in-patiet´s psychological treatment. (2) Pre-operative psychological care before recent cardiothoracic surgical intervention reduces patient´s distress in pre-operational and post-operational period. (3) Individual approach to problematic personalities can significantly improve cooperation with medical staff. (B) Specific psychological problems of cardiac out-patients involves: (1) Depressive disorder developes after the frustating exposure of medical problems. (2) Cardiologists are the most visited professionals by the patients suffering from panic anxiety disorder. The reason is, that the panic anxiety symptoms imitate the cardiovascular symptoms. (3) Individual psychological care is useful for the patients with recently implanted pacemaker (KS) or implantable defibrillator (ICD). (4) Psychological analysis uncovers unconscious mental processes producing internal excessive stress. (5) Psychodiagnostic analysis is useful diferential- diagnostic method for the patients suffering from unclear etiology states of collapse. (5) Individual psychotherapy is indicated for the patients with physical symptoms related to neurotic, reactive and personality disorders. In this case the maladaptive stress experience is accompanied by patophysiological body reactions. (6) Psychologist expands the possibilities of treatment the patient who suffer from vascular cognitive and psychic disorder. Neuropsychological methods evaluate the cognitive functions in detail.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ilona Voldřichová 828 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ilona Voldřichová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ilona Voldřichová 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kořán, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 101 kB