velikost textu

Působení psychologa na oddělení dlouhodobé intenzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Působení psychologa na oddělení dlouhodobé intenzivní péče
Název v angličtině:
The role of a psychologist in a long-term intensive care unit
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Dagmar Brejlová
Oponenti:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Id práce:
114333
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
2. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Působení psychologa na oddělení dlouhodobé intenzivní péče Dagmar Brejlová Anotace Práce vymezuje působení klinického psychologa na oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) v nestátním zdravotnickém zařízení MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. a reflektuje dosavadní zkušenosti. Na tomto oddělení jsou léčeni pacienti vyžadující dlouhodobou resuscitační a intenzivní péči; hospitalizace bývá různě dlouhá, pohybuje se v rozmezí několika týdnů až řady let. Oproti akutním lůžkům intenzivní péče se na této péči významně podílí rehabilitace, úprava přidružených chorob, nácvik a rozvíjení nových činností. Působení psychologa na DIP dosud nemá vytvořené jednotné pojetí, teprve se vyvíjí, proto bude v teoretické části uveden jak samotný popis psychologické spolupráce s pacienty včetně specifik jejich onemocnění, s příbuznými pacientů, tak součinnost práce lékařského a zdravotnického personálu s psychologem, jeho možnosti a omezení. V České republice dosud nejsou k dispozici informace o psychologické spolupráci s pacienty DIP, proto bude těžištěm empirické části kvalitativní výzkum, konkrétně deset případových studií, které budou kvalitativně propracované z pohledu obsahu, zakázky a vývoje psychologické spolupráce. Autorka v nich uvádí dosavadní průběh psychologické spolupráce s pacienty a rodinou. Práce kriticky popisuje dosavadní vývoj působení psychologa na DIP na daném pracovišti, vyhodnocuje zkušenosti a uvádí doporučení pro další praxi. Klíčová slova: dlouhodobá intenzivní péče, psychologická spolupráce s pacienty, kvalitativní analýza, psychická zátěž, kritické onemocnění, kvalita života.
Abstract v angličtině:
The role of a psychologist in a long-term intensive care unit Dagmar Brejlová Abstract The thesis defines the role of a clinical psychologist in the long-term intensive care unit in MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. and reflects the present experience. In contrast to standard acute care, patients of this unit demand long-term intensive care stretching from a number of weeks to a number of years. The care focuses on physiotherapy, the treatment of associated diseases, practicing and developing new competencies and skills. The role of a psychologist in the long-term intensive care unit has not been defined yet. Thus, the theoretical part describes the structure and aim of the long-term intensive care unit, the possibilities and constraints of psychological cooperation with patients, their relatives and team members. The core of the thesis is a qualitative research based on ten case studies and a semi- structured questionnaire. The aim is to present the background of care and its critical appraisal, to describe its development and to suggest its future direction. Key words: long-term intensive care, psychological care, qualitative analysis, psychological burden, critical illness, quality of life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Dagmar Brejlová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Dagmar Brejlová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Dagmar Brejlová 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 91 kB