velikost textu

Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod v právní úpravě České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod v právní úpravě České republiky
Název v angličtině:
Natural medicinal resources and sources of natural mineral water in the legislation of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Křesťanová
Oponenti:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
114311
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přírodní léčivé zdroje, Zdroje přírodních minerálních vod, Lázeňský zákon
Klíčová slova v angličtině:
Natural medicinal resources, Sources of natural mineral waters, Spa Act
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce čtenářům představuje problematiku právní úpravy využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. Území České republiky díky své pestré geologické stavbě disponuje značným množstvím těchto zdrojů, které v závislosti na svých fyzikálních vlastnostech a chemickém složení mohou být využívány buď k léčebným účelům v rámci poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče anebo komerčními subjekty ke stáčení a k výrobě balených minerálních vod. V některých případech je možné setkat se rovněž se zdroji minerální vody, které splňují kritéria a vlastnosti jak léčivého zdroje, tak zdroje vhodného k plnění do lahví. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené zdroje jsou součástí přírodního bohatství, je nutné se k nim s tímto vědomím také chovat a dostatečně je chránit. To mimo jiné znamená rovněž nastavení takové úrovně právní ochrany, která zajistí využívání zdrojů pouze v rozsahu a za podmínek, které je negativně neovlivní a zajistí jejich zachování i pro další generace. V návaznosti na využívání přírodních léčivých zdrojů k lázeňské léčebně rehabilitační péči spadá problematika využívání těchto zdrojů věcně do působnosti Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel. V současné době je tato oblast upravena zákonem č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon a příslušnými prováděcími předpisy. Po deseti letech aplikace této právní úpravy v praxi se však čím dál více ukazuje potřeba některá ustanovení novelizovat a reagovat tak na věcné změny, kterými prošel vývoj státní správy i jiných oblastí společenského života. Práce proto nejdříve seznamuje čtenáře s historií problematiky zdrojů a dále se zabývá právní úpravou v současném lázeňském zákoně. Po tomto výkladu následuje část, která se zabývá jednotlivými ustanoveními, která představují v praxi výkladový problém a která by bylo vhodné v budoucnu konkrétněji upravit.
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous thesis introduces readers to issues of legal regulation of natural medicinal resources and sources of natural mineral waters usage. Czech territory disposes, due to its varied geological structure, extensive quantity of these sources, which, in dependance on its physical properties and chemical composition, can be used to both medical purposes within the frame of spa medical rehabilitation rendition and commercial purposes for bottling and production of bottled mineral water, which fulfills criteria and attributes both remedial and drinkable and bottleable source. Due to the fact, that listed sources are components of natural resources, it is necessary to properly protect them and use them according to this foreknowledge. It also means adjustment of such legal protection level, which ensures usage of these sources according to conditions allowing its proper preservation for the next generations. In response to usage of natural medicinal resources to spa medical rehabilitation care this matter falls within the scope of Czech inspectorate of spas and springs, Ministry of Health. Nowadays is this matter regulated by law No. 164/2001 Coll., Spa Act and respective implementing regulations. After ten years of such application in practice can be more clearly seen needs of novelisation of some regulations and thus respond to substantive changes, which were made in administration and social life. Thesis therefore at first introduces reader to history of this matter and then deals with legislation of present Spa Act. This interpretation is then followed by uncertain parts, due to their problematic interpretation in practice, which would be appropriate to change in the near future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Křesťanová 693 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Křesťanová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Křesťanová 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB