velikost textu

Právní aspekty zahraničního obchodu se zbraněmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty zahraničního obchodu se zbraněmi
Název v angličtině:
Legal aspects of the international trade of arms
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Kejzlar
Oponenti:
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Mikule
Id práce:
114220
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obchod se zbraněmi, zahraniční obchod, vojenský materiál
Klíčová slova v angličtině:
trade of arms, foreign trade, military material
Abstrakt:
ABSTRAKT Účelem mé práce je popsat problematiku regulace zahraničního obchodu se zbraněmi se zaměřením na českou právní úpravu. Důvodem k sepsání rigorózní práce byl můj zájem o tuto problematiku. Rigorózní práce je zaměřena na základní informace v oblasti legálního a nelegálního obchodování se zbraněmi. První část (kapitoly 1, 2, 3) se zabývá bezpečnostními riziky obchodu se zbraněmi, mapuje vývoj obchodování se zbraněmi, současný stav v této oblasti a strukturu obchodování se zbraněmi. Druhá část (kapitoly 4, 5, 6) popisuje právní rámec zahraničního obchodu se zbraněmi. Zaměřena je na mezinárodní právní úpravu včetně kontrolních režimů, komunitární právo a domácí legislativu. V rámci české právní úpravy je provedena analýza vývoje jednotlivých oblastí týkajících se obchodu se zbraněmi a na konci je vždy uveden oddíl o správním trestání. Na závěr druhé části nechybí porovnání s právní úpravou v okolních zemích. Další část (kapitola 7) popisuje problematiku v oblasti trestně právní ochrany. Obecně jsou rozebrány jednotlivé skutkové podstaty uvedené v TZ. V 8. kapitole jsou shrnuty poznatky o problémech v rámci regulace zahraničního obchodu se zbraněmi a možnosti jejich řešení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of my rigorous thesis is to describe issue of regulation of the international trade of arms focused on the Czech legal regulation. Rigorous thesis is focused on the basic information in the field of the legal and illegal arm trafficking. First part (chapter 1, 2, 3) concerns the security risks of trade of arms, maps the development of the arm trafficking, the present state of this area and structure of the arm trafficking. The second part (chapter 4, 5, 6) describes the legal framework of the international trade of arms. It is focused on the international legal regulations including regimes of control, communitary law and country legislation. There is given the analysis of the particular field concerning the arm trafficking and at the end there is always given a part of the administrative punishment. The end of the second part does not miss the comparison of the legal regulation within the neighbouring countries. Next part (chapter 7) refers about the topic by criminally legal protection. Generally there are described facts given by Penal Code with referenc to its amend. Conclusions are drawn in the last part (chapter 8). There is summarized the findings about problems with regulation of the international trade of arms and their possible solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Kejzlar 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Kejzlar 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Kejzlar 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Mikule 328 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 138 kB