velikost textu

Komparace právní úpravy ochrany lesa v Čechách a ve Francii, včetně relevantních souvislostí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace právní úpravy ochrany lesa v Čechách a ve Francii, včetně relevantních souvislostí
Název v angličtině:
The Comparison of Legal Forest Protection in the Czech Republic and France, including Relevant Context
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Čeřovský
Vedoucí:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
114075
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana lesa; francouzské právo; životní prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Forrest protection; French law; Environment
Abstrakt:
Abstrakt: Rigorózní práce vychází ze vzájemného porovnávání institutů českého a francouzského práva, majících za cíl ochranu a nakládání s jedním z nejdůležitějších ekosystémů životního prostředí – lesem. Vzhledem k historickým kořenům, vycházejícím v obou případech z kontinentálního právního systému ovlivněného římským právem a později i právem Evropských společenství, lze za použití komparační metody, vycházející v tomto případě především z hledání obdobných francouzských regulací k českým souborům právních norem, nalézt celou řadu podobností a zároveň upozornit na nejvýznamnější rozdíly obou systémů. Předkládaná práce dokumentuje nejvýznamnější odlišnosti z hlediska formálního, kterými je například existence rozsáhlého kodexu lesního práva v případě francouzské úpravy a dále zvýšená ochrana na nejvyšší, ústavní úrovni přímo Chartou životního prostředí. Z hlediska materiálního chybí pak v úpravě francouzské jakákoliv definice klíčových pojmů a rozdílné je i primární určení cílové skupiny, na kterou je úprava aplikována. Na rozdíl od francouzských 74% soukromých vlastníků je tento poměr totiž v České republice inverzní.
Abstract v angličtině:
Abstract: The rigorous thesis proceeds from the mutual confrontation of the Czech and French legal institutes, aiming to the protection and treatment with one of the most important environmental life zones – the forest. In view of the historical roots, proceeding in both cases from the continental legal system influenced by Roman law as well as by the European Community law, the thesis reveals a large scale of significant similarities and notifies the most important divergences by comparative method, searching the resembling French legal regulations to the Czech body of laws. The hereby presented work further documents the most considerable variances from a formal point of view, for example the existence of a vast Forest Code in case of the French regulation or an increased constitutional protection assured by the Environmental Charter. From the material point of view, the French forest legislation completely lacks any key term definitions and also the target group of the regulation differs – there is about 74% of the private forest owners in France, whereas within the Czech Republic, this number is practically inversive.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Čeřovský 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Čeřovský 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Čeřovský 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB