velikost textu

Demographic Approach in Measuring Human Capital of Kazakhstan

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Demographic Approach in Measuring Human Capital of Kazakhstan
Typ:
Disertační práce
Autor:
Murat Narkulov, Ph.D.
Školitel:
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Oponenti:
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
Konzultant:
Yurij Shokomanov
Id práce:
114059
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
lidský kapitál, kvalita populace, Kazachstán, demografie, populace v pracovním věku, vzdělání
Klíčová slova v angličtině:
human capital, population quality, Kazakhstan, demography, working age-population, education.
Abstrakt:
DEMOGRAFICKY PŘÍSTUP NA MĚŘENÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU KAZACHSTÁNA Abstrakt Cílem práce je poskytnout čtenáři informaci o hodnotě lidského kapitálu v Kazachstánu na základě známé úrovně vzdělání a celoživotního příjmu z pracovního zařazení. Autor se snaží sestrojit reprodukční model lidského kapitálu ve spojitosti se změnou základních faktorů jako jsou demografické, politické a ekonomické změny, historický rozvoj a současná úroveň lidského kapitálu v Kazachstánu. Hlavním cílem této studie je určit hlavní složky rozvoje lidského kapitálu v Kazachstánu, zejména z demografického hlediska, prostřednictvím zhodnocení současné reprodukce lidského kapitálu v Kazachstánu. Výsledné odhady naznačují, že hodnota lidského kapitálu se během studovaného období (2003–2008) významně zvětšila a že překročila hodnotu fyzického kapitálu v zemi. Potenciál dalšího zvýšení lidského kapitálu v Kazachstánu v příštích letech je hodnocen jako velmi příznivý. Klíčová slova: lidský kapitál, kvalita populace, Kazachstán, demografie, populace v pracovním věku, vzdělání
Abstract v angličtině:
Demographic approach in measuring human capital of Kazakhstan Abstract This work is intended to provide reader with information about the value of human capital stock in Kazakhstan using well-known so-called education-based and lifetime labor income-based approaches. Author tries to research the reproduction model of human capital in conjunction with institutional factors in transition, such as socio-demographic, political and economic changes, historical development and the current level of human capital in KazakhstanThe main goal of this study is determination of main components of human capital development in Kazakhstan, especially from demographic viewpoint through the evaluations of modern reproduction of human capital in Kazakhstan. The results of estimations indicate that the human capital stock has significantly increased in Kazakhstan during the period studied (from 2003 to 2008) and that it surpass the value of physical capital in the country. The potential of human capital augmentation has been estimated as favorable for upcoming years in Kazakhstan. Key words: human capital, population quality, Kazakhstan, demography, working age-population, education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Murat Narkulov, Ph.D. 1.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Murat Narkulov, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Murat Narkulov, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Murat Narkulov, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Murat Narkulov, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Fiala, CSc. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 82 kB