velikost textu

Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky
Název v angličtině:
The application of MiFID Directive to the activities of universal bank
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Krčová
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
113933
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
MiFID, univerzální banka, test přiměřenosti a vhodnosti
Klíčová slova v angličtině:
MiFID, universal bank, appropriateness and suitability test
Abstrakt:
Abstrakt Aplikace směrnice MiFID na činnost univerzální banky MiFID, neboli Směrnice o trzích finančních nástrojů je rozsáhlý a pro evropský finanční trh klíčový předpis. Zavedl do právních řádů všech členských států velmi mnoho novinek a jeho aplikace zaměstnala velké množství společností. Obsahem této práce je nejprve vyjasnění pojmu banka a univerzální banka a důvodu, proč se na ně Směrnice vztahuje. Dále pak rozbor konkrétních činností a postupů, které se v důsledku zavedení Směrnice do právního řádu odehrály především z pohledu drobného investora, běžného klienta univerzální banky. Největší pozornost je věnována ochraně investora, především testu přiměřenosti a vhodnosti, výkonu pokynů pro zákazníka. V následující kapitole se věnuji otázkám organizačních změn, které si nová pravidla vyžádala. Část textu je věnována procesu transpozice v jednotlivých zemích, především v České republice. Další kapitola se dotýká problémů, které se při aplikaci nejčastěji objevovaly a v poslední kapitole je zpracován poslední vývoj, především nový návrh Směrnice, revidující MiFID po téměř pěti letech jejího fungování, který se právě rodí na půdě Evropské Unie. Závěr práce patří konstatování, že změny, které Směrnice přinesla na finanční trhy, se v některých oblastech podařilo dosáhnout, jako sladění ochrany investorů, v jiných se ukázaly býti rezervy a proto přišel čas na revizi v podobě nového návrhu. Klíčová slova: MiFID, univerzální banka, test přiměřenosti a vhodnosti 52
Abstract v angličtině:
Abstract Application of MiFID directive on activities in universal bank MiFID or Markets on financial instruments Directive, is extensive and key European financial market regulation. Introduced into the laws of all the Member States many new applications and employed a large number of companies. The content of this work is to first clarify the concept of a universal bank, the bank and the reason why the Directive applies to them. Furthermore, analysis of specific activities and procedures, which are due to the introduction of the Directive into law occurred mainly by retail investors, the current clients of universal bank. Most attention is devoted to investor protection, mainly test the appropriateness and suitability, performance instructions for the customer. The following chapter is devoted to issues of organizational changes, the new rules required. Part of the text is devoted to the transposition process in individual countries and especially in the Czech Republic. Another chapter is concerned with problems that frequently appear in the application and in the last chapter outlines recent developments, particularly in the new draft directive, revising MiFID after almost five years of operation, which is just being born on the soil of the European Union. The conclusion is the finding that changes in the Directive has introduced some areas have achieved a reconciliation of investor protection, others have proven to be reserves, and therefore the time has come to revise the form of a new proposal. Key words: MiFID, universal bank, appropriateness and suitability test 53
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Krčová 354 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Krčová 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Krčová 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 1.67 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB