velikost textu

Dopady růzností obřadů v manželských kauzách na církevním soudu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopady růzností obřadů v manželských kauzách na církevním soudu
Název v angličtině:
Impacts of diversity of rites on matrimonial cases at ecclesiastical courts
Typ:
Disertační práce
Autor:
ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
Školitel:
prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
113923
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Miloš Szabo: Dopady různosti obřadů v manželských kauzách na církevním soudu (disertační práce) Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedno z jeho nejvlivnějších center vzniklo v Římě, jenž se stal také sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem Petrem však existovaly i další velké křesťanské obce, založené ostatními apoštoly, ležící na východ od římské říše, které se stejně jako ta římská nazývaly církví. A tak i dnes kromě největší latinské (římské) církve existují desítky východních, právem se chlubících vlastní apoštolskou tradicí. V průběhu dějin došlo několikrát k narušení jejich komunikace s Římem, ale i mezi sebou navzájem. V dnešní době, kdy z různých důvodů dochází k velkým migračním vlnám, se některá církevní společenství, doposud považována striktně za východní, dostávají do diaspory s latinskou církví, čímž vzniká nejen velká pravděpodobnost růstu počtu smíšených intereklesiálních manželství, ale zároveň také zvýšené množství manželských kauz, které bude muset následně řešit církevní soud. Aby jeho rozhodnutí bylo spravedlivé, je potřebné znát jak historii těchto východních církví, mezi nimiž je i dvacet dva sjednocených s Římem (tedy východní katolické církve), tak i především jejich teologická specifika, spiritualitu a partikulární právo. O to vše usiluje tato práce, ve svém závěru srovnávající pohled sjednoceného i nesjednoceného křesťanského Východu s pohledem latinského Západu jak na uzavírání manželství, tak i na jeho rozpad a zánik. Klíčová slova Východ – Západ – manželství – obřad – tradice – ekumenismus – intereklesiální – církevní soud Miloš Szabo: Impacts of diversity of rites on matrimonial cases at ecclesiastical courts (dissertation) Christianity spread in different directions from Jerusalem. One of its most influential centers established in Rome, which became also the seat popes, and remained so even after the relocation of the emperor in Constantinople (at the time of Greek). Apart from Rome, linked to the apostle Peter, however, there were some large Christian communities founded by other apostles. These communities, located to the east of Roman Empire, were called also the Church as the Roman one. And so nowadays except the largest Latin (Roman) Church, there are dozens of the Eastern Churches, and they rightly pride on its own apostolic tradition. Throughout history, disrupting their communications with Rome occurred several times, but also with each other. Currently, when a large migration waves occur for various reasons, some ecclesiastical communities, so far regarded as strictly east, get into the Diaspora with the Latin Church. This creates not only a high probability of growth of mixed interecclesiastic marriages but also to increase the amount of matrimonial cases, which ecclesiastical court will have to deal with subsequently. In order to make its ruling righteous, it is necessary to know both the history of the Eastern Churches, among them a twenty-two have been united with Rome (the Eastern Catholic Churches), and particularly their theological specifics, spirituality and particular law. This thesis aspires to deal with all these aims, and in its conclusion, it compares a view of the unified and ununified Christian East with a view of the Latin West both to marriage concluding, as well as to its disintegration and termination. Keywords East - West - Marriage - Rite - Tradition - Ecumenism - Interecclesial - Ecclesiastical Court
Abstract v angličtině:
Miloš Szabo: Dopady různosti obřadů v manželských kauzách na církevním soudu (disertační práce) Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedno z jeho nejvlivnějších center vzniklo v Římě, jenž se stal také sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem Petrem však existovaly i další velké křesťanské obce, založené ostatními apoštoly, ležící na východ od římské říše, které se stejně jako ta římská nazývaly církví. A tak i dnes kromě největší latinské (římské) církve existují desítky východních, právem se chlubících vlastní apoštolskou tradicí. V průběhu dějin došlo několikrát k narušení jejich komunikace s Římem, ale i mezi sebou navzájem. V dnešní době, kdy z různých důvodů dochází k velkým migračním vlnám, se některá církevní společenství, doposud považována striktně za východní, dostávají do diaspory s latinskou církví, čímž vzniká nejen velká pravděpodobnost růstu počtu smíšených intereklesiálních manželství, ale zároveň také zvýšené množství manželských kauz, které bude muset následně řešit církevní soud. Aby jeho rozhodnutí bylo spravedlivé, je potřebné znát jak historii těchto východních církví, mezi nimiž je i dvacet dva sjednocených s Římem (tedy východní katolické církve), tak i především jejich teologická specifika, spiritualitu a partikulární právo. O to vše usiluje tato práce, ve svém závěru srovnávající pohled sjednoceného i nesjednoceného křesťanského Východu s pohledem latinského Západu jak na uzavírání manželství, tak i na jeho rozpad a zánik. Klíčová slova Východ – Západ – manželství – obřad – tradice – ekumenismus – intereklesiální – církevní soud Miloš Szabo: Impacts of diversity of rites on matrimonial cases at ecclesiastical courts (dissertation) Christianity spread in different directions from Jerusalem. One of its most influential centers established in Rome, which became also the seat popes, and remained so even after the relocation of the emperor in Constantinople (at the time of Greek). Apart from Rome, linked to the apostle Peter, however, there were some large Christian communities founded by other apostles. These communities, located to the east of Roman Empire, were called also the Church as the Roman one. And so nowadays except the largest Latin (Roman) Church, there are dozens of the Eastern Churches, and they rightly pride on its own apostolic tradition. Throughout history, disrupting their communications with Rome occurred several times, but also with each other. Currently, when a large migration waves occur for various reasons, some ecclesiastical communities, so far regarded as strictly east, get into the Diaspora with the Latin Church. This creates not only a high probability of growth of mixed interecclesiastic marriages but also to increase the amount of matrimonial cases, which ecclesiastical court will have to deal with subsequently. In order to make its ruling righteous, it is necessary to know both the history of the Eastern Churches, among them a twenty-two have been united with Rome (the Eastern Catholic Churches), and particularly their theological specifics, spirituality and particular law. This thesis aspires to deal with all these aims, and in its conclusion, it compares a view of the unified and ununified Christian East with a view of the Latin West both to marriage concluding, as well as to its disintegration and termination. Keywords East - West - Marriage - Rite - Tradition - Ecumenism - Interecclesial - Ecclesiastical Court
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 5.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D. 2.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 751 kB