velikost textu

Economic and law aspects of reorganization and bankruptcy illustrated on the case of Kordarna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Economic and law aspects of reorganization and bankruptcy illustrated on the case of Kordarna
Název v češtině:
Ekonomické a právní aspekty reorganizace a konkurzu na příkladu Kordarny
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Harrer
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Chvalkovská
Id práce:
113774
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Insolvenční zákon, Reorganizace, Konkurz, Náklady insolvenřního řízení, Kordárna, Ocenění konkurzní podstaty
Klíčová slova v angličtině:
Czech Insolvency Code, Reorganization, Bankruptcy liquidation, Bankruptcy costs, Kordárna, Bankruptcy estate valuation
Abstrakt:
Dlouho očekávaný zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) změnil mnoho aspektů insolvenčních řízení umožněním nových forem řešení úpadku. Mezi nejpřevratnější změny patří bezesporu zavedení možnosti reorganizace podniku. Tato diplomová práce se zabývá kombinací právních a ekonomických aspektů reorganizačního řešení a srovnává je s řešením konkurzním. Práce analyzuje reorganizace společností Kordárna, a.s. a tří dalších dceřiných společností skupiny KORD, které jsou prvním opravdu velkým testem reorganizačního řešení na základě současného insolvenčního zákona. Po analýze jednotlivých reorganizačních kroků docházíme k závěru, že zvolené reorganizační řešení je za daných podmínek nejlepším možným řešením úpadku a to jak pro všechny skupiny věřitelů, tak pro ostatní zainteresované osoby. Dále práce mimo jiné rozebírá relativní zdlouhavost celého procesu. Důležitého závěru bylo dosaženo v oblasti oceňování konkurzní podstaty, kde práce dochází k závěru, že tyto valuace jsou nadhodnoceny, protože neberou v potaz současné mimořádné podmínky na trzích aktiv.
Abstract v angličtině:
The long awaited insolvency act in force - Act 182/2006 Coll., changed the whole insolvency process by enabling new solutions to handle corporate insolvency issues. Among the most revolutionary features is the facilitation of a reorganization process. The thesis focuses on legal and economic aspects of the reorganization framework and compares it with the possibility solution of bankruptcy liquidation. The thesis analyzes the reorganizations of company called Kordarna, a.s. and also three subsidiary firms belonging to the KORD Group companies, which have been the first major test of the reorganization framework under the current Czech Insolvency Act. After the analysis of the procedural steps throughout the insolvency proceedings, the thesis arrives at a conclusion that given the circumstances, the chosen reorganization procedure was the best possible solution to Kordarna’s insolvency for all classes of creditors and also other involved stakeholders. Moreover, the slow pace of the process is also discussed in detail. An important conclusion is reached in the field of bankruptcy estate valuation, where the thesis claims that the values of bankruptcy estates valuations were unrealistically high, because the adverse impact of the current extraordinary asset market conditions was never fully considered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Harrer 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Harrer 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Harrer 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Chvalkovská 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.32 MB